k82570 Metodologický proseminář

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
So 27. 2. 9:30–13:50 Učebna 205, Pá 7. 5. 9:30–13:50 Učebna 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrálního proseminářem je seznámit posluchače se základním postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním prosemináře získá představu o formálních (např. citování a odkazy na literaturu) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování metodologického prosemináře představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura
 • 2. Metodika odborné/vědecké práce
 • 3. Základy heuristiky: práce s odbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů)
 • 4. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje
 • 5. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.)
 • 6. Citování, citační úzus, poznámkový aparát
 • 7. Praktické otázky spojené s přípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, bakalářská práce).
Literatura
  povinná literatura
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7. HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. Vyd. 2. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1327-X
  doporučená literatura
 • HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0. LINHART, Jiří. Správně česky: jazykové pojmy, nejčastější chyby, pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny. Litvínov: Dialog, 2003. ISBN 80-85
 • Zákon č. 111/1998 Sb: Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace: 14. vydání. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2283-2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.