k82864 Správní právo

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (přednášející)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sylla (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (cvičící)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
So 13. 2. 15:30–19:50 Učebna 217/B, Pá 19. 2. 11:00–15:20 Učebna 217/B, Pá 26. 3. 15:30–18:20 Zasedačka 16/B
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat výklad o činnosti, organizaci a kontrole veřejné správy. Hlavní náplní je výklad o pramenech správního práva, principech činnosti veřejné správy, formách správní činnosti, správním dozoru a odpovědnosti veřejné správy včetně odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné správy, případně též některých dalších, vybraných správních institutech (např. práva na informace). Spolu s tím bude podán rámcový úvod do problematiky správního řízení, správního trestání a správního soudnictví, s tím, že podrobný výklad o těchto institutech bude obsahem samostatných předmětů.
Osnova
 • 1. Správní právo – pojem, předmět, systém, prameny. Administrativně-právní vztahy. Zásady činnosti správních orgánů (principy správního práva).
 • 2. Základy organizace veřejné správy
 • 3. Formy činnosti veřejné správy – úvod.
 • 4. Podzákonné právní předpisy a jiné abstraktní akty.
 • 5. Správní (individuální) akty – pojem, náležitosti, vady.
 • 6. Správní řízení.
 • 7. Opatření obecné povahy.
 • 8. Zásahy a jiné donucovací úkony. Vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy.
 • 9. Správní dozor.
 • 10. Správní trestání.
 • 11. Právo na přístup k informacím. Petice a stížnosti. Střet zájmů.
 • 12. Kontrola veřejné správy. Správní soudnictví.
 • 13. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě.
Literatura
  povinná literatura
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6.
 • HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné: obecná část. 2., aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-092-5
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7503-096-2.
  doporučená literatura
 • POMAHAČ, Richard, Martin KOPECKÝ, Lenka PÍTROVÁ, Helena PRÁŠKOVÁ a Josef STAŠA. Správní právo: casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-938-1.
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění jedné z následujících podmínek podle výběru studenta:CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10) 1. úspěšné absolvování testu na poslední hodině semináře.CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10) 2. vypracování seminární práce z výše uvedené problematiky správního práva (rozsah min. 6 normostran).CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10) 3. referát na semináři (v rozsahu cca 5 minut) k praktické otázce z výše uvedené problematiky správního práva.CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.