d83672 Obchodní právo I. - obecné otázky

CEVRO Institut
jaro 2022
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Út 11:00–13:50 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d83672/cviceni: každé liché úterý 15:30–18:20 Zasedačka 16/B, V. Pilík
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje veškeré významné složky obchodního práva s výjimkou práva korporátního, tj. zejm. obecnou část obchodního práva, soutěžní právo, obchodní závazkové právo, právo cenných papírů a kapitálového trhu, právo průmyslového vlastnictví.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pracovat se základními instituty obchodního práva ve výše uvedeném rozsahu.
Osnova
 • 1. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva.
 • 2. Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatel, členění podnikatelů, pojem podnikání, sídlo podnikatele, pojem obchodní závod (vymezení pojmu), pobočka, majetek a jmění.
 • 3. Obchodní firma a obchodní tajemství a jejich ochrana. Obchodní listiny.
 • 4. Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokura, opatrovník, vedoucí odštěpného závodu.
 • 5. Právní úprava živnostenského podnikání.
 • 6. Právní úprava neživnostenského podnikání. Podnikání zahraničních osob v České republice.
 • 7. Účetnictví podnikatele.
 • 8. Obchodní rejstřík. Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip publicity. Živnostenský rejstřík.
 • 9. Právo proti nekalé soutěži I. (struktura právní úpravy, generální klauzule nekalé soutěže, ochrana proti nekalé soutěži).
 • 10. Právo proti nekalé soutěži II. (zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže).
 • 11. Právo proti omezování hospodářské soutěže.
 • 12. Práva k nehmotným statkům při podnikání – výsledky tvůrčí duševní činnosti (vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku, odrůda rostlin, a zlepšovací návrh).
 • 13. Práva k nehmotným statkům při podnikání – ochranná označení (ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení).
 • 14. Státní podnik a specifika majetkové účasti státu v jiných podnikatelských subjektech.
 • 15. Specifika právního postavení podnikatele v závazkových právních vztazích.
 • 16. Zvláštní způsoby uzavírání smluv s podnikatelem.
 • 17. Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv.
 • 18. Veřejné zakázky I. (veřejná zakázka, zadavatel, dodavatel, zásady zadávání veřejných zakázek a principy 3E).
 • 19. Veřejné zakázky II. (druhy a režimy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, zadávací podmínky, zadávací dokumentace, zadávací řízení).
 • 20. Obchodní závod a dispozice s ním.
 • 21. Zajišťovací instituty v podnikání.
 • 22. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry.
 • 23. Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu.
 • 24. Správní a trestní odpovědnost podnikatele (obecně).
Literatura
  povinná literatura
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva. 1. vyd. Praha: LEGES, 2019. ISBN 978-80-7502-314-8
 • Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-285-4
 • Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. Komentář. III. § 419-654 Věci a právní skutečnosti. Praha: LEGES, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1
 • Husták, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Bec, 2012. ISBN 978-80-7400-433-9
Výukové metody
V prezenční formě studia se předmět vyučuje formou přednášek (4 vyučovací hodiny týdně) a cvičení (4 vyučovací hodiny jednou za dva týdny).
Metody hodnocení
Klasifikace se uděluje na základě průběžného testu (20 %), seminární práce (20 %) a ústní zkoušky (60 %). Podrobnosti viz v dokumentech níže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2022/d83672