d83672 Obchodní právo I. - obecné otázky

CEVRO Institut
jaro 2022
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Út 11:00–13:50 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d83672/cviceni: každé liché úterý 15:30–18:20 Zasedačka 16/B, V. Pilík
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje veškeré významné složky obchodního práva s výjimkou práva korporátního, tj. zejm. obecnou část obchodního práva, soutěžní právo, obchodní závazkové právo, právo cenných papírů a kapitálového trhu, právo průmyslového vlastnictví.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pracovat se základními instituty obchodního práva ve výše uvedeném rozsahu.
Osnova
 • 1. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva.
 • 2. Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatel, členění podnikatelů, pojem podnikání, sídlo podnikatele, pojem obchodní závod (vymezení pojmu), pobočka, majetek a jmění.
 • 3. Obchodní firma a obchodní tajemství a jejich ochrana. Obchodní listiny.
 • 4. Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokura, opatrovník, vedoucí odštěpného závodu.
 • 5. Právní úprava živnostenského podnikání.
 • 6. Právní úprava neživnostenského podnikání. Podnikání zahraničních osob v České republice.
 • 7. Účetnictví podnikatele.
 • 8. Obchodní rejstřík. Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip publicity. Živnostenský rejstřík.
 • 9. Právo proti nekalé soutěži I. (struktura právní úpravy, generální klauzule nekalé soutěže, ochrana proti nekalé soutěži).
 • 10. Právo proti nekalé soutěži II. (zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže).
 • 11. Právo proti omezování hospodářské soutěže.
 • 12. Práva k nehmotným statkům při podnikání – výsledky tvůrčí duševní činnosti (vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku, odrůda rostlin, a zlepšovací návrh).
 • 13. Práva k nehmotným statkům při podnikání – ochranná označení (ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení).
 • 14. Státní podnik a specifika majetkové účasti státu v jiných podnikatelských subjektech.
 • 15. Specifika právního postavení podnikatele v závazkových právních vztazích.
 • 16. Zvláštní způsoby uzavírání smluv s podnikatelem.
 • 17. Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv.
 • 18. Veřejné zakázky I. (veřejná zakázka, zadavatel, dodavatel, zásady zadávání veřejných zakázek a principy 3E).
 • 19. Veřejné zakázky II. (druhy a režimy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, zadávací podmínky, zadávací dokumentace, zadávací řízení).
 • 20. Obchodní závod a dispozice s ním.
 • 21. Zajišťovací instituty v podnikání.
 • 22. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry.
 • 23. Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu.
 • 24. Správní a trestní odpovědnost podnikatele (obecně).
Literatura
  povinná literatura
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva. 1. vyd. Praha: LEGES, 2019. ISBN 978-80-7502-314-8
 • Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-285-4
 • Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. Komentář. III. § 419-654 Věci a právní skutečnosti. Praha: LEGES, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1
 • Husták, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Bec, 2012. ISBN 978-80-7400-433-9
Výukové metody
V prezenční formě studia se předmět vyučuje formou přednášek (4 vyučovací hodiny týdně) a cvičení (4 vyučovací hodiny jednou za dva týdny).
Metody hodnocení
Klasifikace se uděluje na základě průběžného testu (20 %), seminární práce (20 %) a ústní zkoušky (60 %). Podrobnosti viz v dokumentech níže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021, jaro 2023.