d22007 Bezpečnostní management a působnost orgánů ČR

Vysoká škola CEVRO
jaro 2023
Rozsah
14/12/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vladimír Karaffa, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Štalmach (přednášející)
Garance
prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
každé liché úterý 11:00–12:20 Učebna 205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22007/cviceni: každé liché úterý 12:30–13:50 Učebna 205, V. Karaffa, B. Přikryl, P. Štalmach
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Předmět studentům nabízí podrobný přehled metod a nástrojů řízení procesu zajišťování bezpečnosti ČR v různých stavech strategického a bezpečnostního prostředí včetně jeho institucionální realizace. Studenti se naučí porozumět hlavním teoretickým konceptům řízení zajišťování bezpečnosti (teorie řízení, strategické řízení, operační řízení, krizové řízení) a použití standardních nástrojů v rámci jejich praktické implementace v rámci bezpečnostních institucí a systémů a budou schopni tyto teoretické koncepty aplikovat v rámci další optimalizace procesu zajišťování bezpečnosti v ČR i v současném světě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět širokým souvislostem současného dění v oblasti zajišťování bezpečnosti a procesům aktuální i budoucí optimalizace činnosti bezpečnostních institucí a systémů v národním i mezinárodním kontextu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v bezpečnostním managementu a jeho procesním, institucionálním, právním a zdrojovém rámci
- popsat a znát strategický management, operační management
- umět aplikovat své znalosti do strategického plánování bezpečnosti
- vytvořit bezpečnostních strategií
- umět a ovládat operační plánování bezpečnosti
- optimalizovat bezpečnostní systémy a systémy pro řešení krizových a výjimečných situací při zajišťování bezpečnosti
- optimalizovat systémy pro řešení působení hybridních hrozeb při zajišťování bezpečnosti a dále optimalizovat mezinárodní bezpečnostní systémy
Osnova
 • 1) Bezpečnostní management a jeho procesní, institucionální, právní a zdrojový rámec
 • 2) Strategický management
 • 3) Operační management
 • 4) Strategické plánování bezpečnosti
 • 5) Tvorba bezpečnostních strategií
 • 6) Operační plánování bezpečnosti
 • 7) Optimalizace bezpečnostních systémů
 • 8) Optimalizace systémů pro řešení krizových a výjimečných situací při zajišťování bezpečnosti
 • 9) Optimalizace systémů pro řešení působení hybridních hrozeb při zajišťování bezpečnosti
 • 10) Optimalizace mezinárodních bezpečnostních systémů
Literatura
  povinná literatura
 • HRINKO a kol. Pořádková činnost policie. Monografická recenzovaná publikace a učebnice. Nakladatelství JUDr. Aleš Čeněk, Plzeň 2020, 354 stran, ISBN: 978-80-7380-793-1
 • KARAFFA Vladimír a kol. Kapitoly o bezpečnosti II., připravovaná monografie, Karolinum, Praha: 2020
 • KARAFFA, Vladimír., HRINKO, Martin., ZŮNA, Jaromír., Vybrané kapitoly o bezpečnosti, VŠ CEVRO Institut, Praha, 2022. 622 stran, ISBN: 978-80-87125-35-9
 • EICHLER, Jan. Terorismus a války v době globalizace. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1790-9
 • BALABÁN Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti, Monografie, Karolinum, Praha: 2010
 • PŘIKRYL, B., BLAHA, M., ŠILINGER, K., POTUŽÁK, L., HAVLÍK, T. Fundamental Requirements for the Automated Fire Control System for Field Artillery. In International Journal of Systems Applications, Engineering & Development. USA, 2016, 10(1), 300-304. ISSN
 • BALABÁN Miloš, LUDVÍK Jan, STEJSKAL Libor. Strategické trendy globálního vývoje. FSV UK 2012.
 • HERBERT, S. Conflict analysis: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham, 2017
 • SMOLÍK, Josef., ŠMÍD, Tomáš, eds. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: MPÚ, 2010, s. 21-42 (kapitola Teoretické koncepty výzkumu konflikty – terminologie, příčiny a dynamika).
 • ŠTALMACH, Pavel., ŠEDIVÝ, Jiří. Management bezpečnosti, Monografie, Cevro institut, Praha: 2012, ISBN: 978- 80-87125-19-9
  doporučená literatura
 • JEONG, Ho-Won. Understanding Conflict and Conflict Analysis. Los Angeles, London, New Delhi & Singapore: SAGE, 2008
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu, Praha, Rybka, 2001, ISBN 80-86182- 49-5
Výukové metody
Výuka s powerpointovou podporou (prezentaci), cvičení, skupinová řešení, samostatné vypracování seminární práce s následnou skupinovou diskuzí a zhodnocení pedagogem. Metody učení, deskripce a ověření znalostí získané studentem během výuky a cvičení.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.