k82575 Ekonomie veřejného sektoru a služeb

Vysoká škola CEVRO
jaro 2024
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neugebauer, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
Ing. Marek Vokoun, Ph.D.
Katedra ekonomie – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k82575/praha: So 24. 2. 15:30–19:50 Učebna 217/B, Pá 5. 4. 11:00–13:50 Učebna 218/B, 15:30–19:50 Učebna 218/B, J. Neugebauer, M. Vokoun
Předpoklady
( PROGRAM ( B - PVS ) && ROCNIK ( 2 )) || (! PROGRAM ( B - PVS ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl systematicky analyzovat důvody a důsledky státních zásahů do hospodářství, zahrnující různé typy intervencí a jejich ekonomická zdůvodnění, zejména v oblasti regulace cen a produktů. Zároveň se zabývá dopady měnových politik a zdanění. Úspěšné absolvování kurzu studenty vybavuje schopností rozlišovat mezi tržním a byrokratickým řízením, identifikovat motivace aktérů při různých státních zásazích a hodnotit jejich vliv na rozhodovací procesy. Dále studenti rozvíjejí schopnost analyzovat nezamýšlené důsledky konkrétních opatření vlády, rozpoznat rozpor mezi proklamovanými a skutečnými cíli hospodářských a politických politik, posoudit vlivy zájmových skupin a porozumět dynamice procesů uvnitř veřejného sektoru, a tak pochopit jejich význam v rámci širšího ekonomického kontextu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- ekonomicky vysvětlit a zdůvodnit principy a podstatu fungování veřejného sektoru včetně typů intervencí a jejich ekonomických dopadů,
- rozlišit mezi tržní a netržní alokací zdrojů a činností ve společnosti v kontextu státních zásahů, kriticky aplikovat teorii tržního selhání k analýze situací, kdy stát intervenuje v ekonomice,
- vysvětlit motivace politiků a zájmových skupin, včetně byrokracie, při formulaci a realizaci politik veřejného sektoru, analyzovat efektivnost daňových systémů a veřejných výdajů a jejich dopady na ekonomiku a společnost.
Osnova
 • 1. Funkce a velikost veřejného sektoru: Opakování ekonomie jako hodnotově neutrální věda, metodologie přírodních a společenských věd, ekonomie a politika, etika a historie, soukromý a veřejný sektor.
 • 2. Základy ekonomie blahobytu: Subjektivita hlavních ekonomických kategorií, ekonomická koordinace, oportunitní náklady, teorie směny, vývoj ekonomie blahobytu.
 • 3. Společenská funkce blahobytu: Sociální politika, ochrana, nerovnost, mobilita
 • 4. Externality: pozitivní, negativní, Coase, internalizace.
 • 5. Veřejné statky a veřejně poskytované soukromé statky
 • 6. Nerovnost a redistribuční funkce
 • 7. Teorie veřejné volby
 • 8. Zájmové skupiny, rent-seeking, monopoly, kartely a jejich formy, důsledky na tržní systém.
 • 9. Byrokracie, vládní výdaje, jejich zdůvodnění a dopady.
 • 10. Státní zásahy, případy regulace ceny a produktu, cla, kvóty a jejich důsledky, behaviorální regulace a behaviorální ekonomie a veřejný sektor.
 • 11. Teorie zdanění, daňový dopad, daňová neutralita.
 • 12. Teorie diskriminace, soukromá vs. veřejná diskriminace, diskriminace a trh práce, cenová diskriminace, antidiskriminační zákony a jejich dopady.
Literatura
  povinná literatura
 • STEJSKAL, Jan; MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta; KUBA, Ondřej a MUTHOVÁ, Nikoleta. Veřejná ekonomie. Praha: Wolters Kluwer, 2023. ISBN 9788076766808.
  doporučená literatura
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 9788071694540.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse, případová studie, prezentace
Metody hodnocení
- prezentace projektu semestrální práce 25 % - semestrální práce 25 % - ústní zkouška 50 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/k82575