k160173 Specifika sociální práce v sociálních službách

CEVRO Institut
podzim 2023
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k160173/praha: So 4. 11. 15:30–19:50 Učebna 204, Pá 8. 12. 15:30–19:50 Učebna 208/B, So 9. 12. 9:30–12:20 Učebna 208/B, L. Kozlová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se specifikami sociální práce v jednotlivých typech sociálních služeb s akcentem na specifické potřeby uživatelů těchto služeb. Zaměřuje se na práci s klientem v pobytových, ambulantních a terénních sociálních službách a zabývá se dílčími aspekty sociální práce – sociální práce se seniorem, sociální práce s osobami se zdravotním postižením, sociální práce s dětmi a rodinou, sociální práce s osobami v akutní nepříznivé sociální situaci a sociální práce s osobami závislými či ohroženými závislostí. Semináře budou orientovány na praktické dovednosti při práci s klienty v jednotlivých typech sociálních služeb. Studenti po absolvování předmětu získají orientaci v sociální práci se specifickými klienty a budou schopni aplikace metod sociální práce v jednotlivých typech sociálních služeb.
Osnova
 • Cíl předmětu Předmět seznamuje studenty se specifikami sociální práce v jednotlivých typech sociálních služeb s akcentem na specifické potřeby uživatelů těchto služeb. Zaměřuje se na práci s klientem v pobytových, ambulantních a terénních sociálních službách a zabývá se dílčími aspekty sociální práce – sociální práce se seniorem, sociální práce s osobami se zdravotním postižením, sociální práce s dětmi a rodinou, sociální práce s osobami v akutní nepříznivé sociální situaci a sociální práce s osobami závislými či ohroženými závislostí. Semináře budou orientovány na praktické dovednosti při práci s klienty v jednotlivých typech sociálních služeb. Studenti po absolvování předmětu získají orientaci v sociální práci se specifickými klienty a budou schopni aplikace metod sociální práce v jednotlivých typech sociálních služeb. Přednášky (1 téma = 4 hod.) 1. Typologie sociálních služeb – forma pobytová, ambulantní a terénní; sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 2. Sociální práce se seniorem v terénních a ambulantních sociálních službách - osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, centra denních služeb, denní stacionáře, sociální poradenství. 3. Sociální práce se seniorem v pobytových sociálních službách – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby. 4. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením v terénních a ambulantních sociálních službách - osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, centra denních služeb, denní stacionáře, odborné sociální poradenství, raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace. 5. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením v pobytových sociálních službách – domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služby. 6. Sociální práce s dětmi a rodinou v azylových domech pro rodiny s dětmi, domech na půli cesty. 7. Sociální práce s dětmi a rodinou v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. 8. Sociální práce s osobami v akutní nepříznivé sociální situaci v sociálních službách odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, intervenčních center, nízkoprahových denních center. 9. Sociální práce s osobami v akutní nepříznivé sociální situaci v sociálních službách noclehárny, azylové domy. 10. Sociální práce s osobami závislými či ohroženými závislostí – terénní programy, odborné sociální poradenství, kontaktní centra. 11. Sociální práce s osobami závislými či ohroženými závislostí – terapeutické komunity, služby následné péče. 12. Role sociálního pracovníka a syndrom vyhoření v jednotlivých typech sociálních služeb.
Literatura
  povinná literatura
 • MAČKINOVÁ, M., MUSILOVÁ, E. Děti a senioři jako klienti sociální práce. České Budějovice: Nová Forma, 2013. ISBN 978-80-7453-310-5
 • ELICHOVÁ, M. Sociální práce: aktuální otázky. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0080-4
 • KREJČÍŘOVÁ, O., TREZNEROVÁ, I. Sociální služby. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3692-0
 • NAVRÁTIL, P. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7505-4.
 • TRUHLÁŘOVÁ, Z. Metody práce se skupinou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-445-8
  doporučená literatura
 • KAŇÁK, J. et al. Pojetí případové sociální práce: (casework a casemanagement). Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. ISBN 978-80-7421-137-9
 • KAPPL, M. Konstruktivismus v sociální práci s komunitou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-767-6
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • KVĚTENSKÁ, D. Krizová intervence v kontextu sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-435-9
 • BANDIT, R. et al. Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. ISBN 978-80-7421-089-1
 • KAJANOVÁ, A. Sociální práce s romskou komunitou. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. ISBN 978-80-7394-661-6
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/k160173