k97159 Nedemokratické režimy a přechody k demokracii

CEVRO Institut
podzim 2023
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k97159/praha: So 7. 10. 9:30–13:50 Učebna 217/B, Pá 27. 10. 15:30–19:50 Učebna 203, Pá 1. 12. 15:30–19:50 Učebna 218/B, So 2. 12. 15:30–19:50 Učebna 218/B, D. Kunštát
Předpoklady
( PROGRAM ( N - POL ) && ROCNIK ( 2 )) || (! PROGRAM ( N - POL ) && TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět nabízí komplexní rozbor problematiky nedemokratických systémů, kde se zaměřuje především na charakteristiku autoritářských a totalitárních režimů, jakož i na podrobné vysvětlení typů a chování režimů hybridních. Ve své druhé části se kurs zaměří i analýzu různých typů změn režimů. Studenti se mimo jiné naučí detaily různých teorií demokratizace a budou se zabývat možnostmi jejich aplikace. Podstatnou součástí kursu jsou také praktické příklady úspěšných i neúspěšných pokusů o změny režimů ve všech regionech světa, a to včetně vysvětlení typických úspěchů, omylů, metod a nástrojů změn režimů s primárním důrazem na přechody k demokracii a na problematiku podpory demokracie. Kurs se nakonec bude zabývat také obecným kontextem současného vztahu demokracie a nedemokracie, přičemž bude klást důraz na fenomén chytrého autoritářství a jeho projevy v dnešním světě.
Osnova
 • 1. Zkoumání fenoménu antidemokratismu v sociálních vědách, základní pojmosloví v historii a současnosti (absolutismus, despotismus, fundamentalismus, extremismus, radikalismus etc.)
 • 2. Terminologická „inventura“ pojmů totalitarismus a autoritarismus a jejich operační kapacita; fašismus jako obecný pojem x totalitarismus jako obecný pojem
 • 3. Dvojí pojetí totalitarismu coby analytické kategorie: normativní přístup (Carr, Popper, Talmon) versus „modernisté“ (Arendtová, Linz, Sartori). Definice, kritéria a odlišné teoretické výklady totalitarismu (Friedrich, Brzezinski, Arendtová, Aron, Nolte, Sartori). Kritici teorie totalitarismu.
 • 4. Teorie, typologie a základní vymezení autoritářských režimů (Linz). Klasifikace nedemokratických režimů. Rozdíly mezi autoritářskými a totalitními systémy.
 • 5. Historicko-sociální kontext vzniku moderních nedemokratických režimů: krize liberalismu a parlamentarismu, vláda silné ruky, antipluralismus, instrumentalizace nacionalismu, rasový antisemitismus; diktatura proletariátu, politická strana nového typu x masové hnutí vedené „vůdcem“; elity a ovládané masy; nezměnitelné programy; teror a násilí, bezcennost individua a svobody, závazné ideologie atd.
 • 6. Nacismus a bolševismus v teoretickém diskurzu. Praxe a historický vývoj totalitních režimů Třetí říše a Sovětského svazu.
 • 7. Ideoví předchůdci a kořeny vzniku bolševismu v Rusku, fašismu v Itálii a nacionálního socialismu v Německu. Ideologie, programy a charismatičtí vůdci. Cesty k moci a geneze diktatury.
 • 8. Československé formy nedemokratických režimů, politické myšlení „českého antidemokratismu“, prvorepublikový fašismus, česká politika a druhá republika.
 • 9. Problematika termínu přechod k demokracii. Povaha a charakteristika odstraňovaného režimu. Fenomén demokratizace - 1., 2. a 3. vlna demokratizace
 • 10. Jednotlivé etapy demokratizace - počet demokracií ve světě.
 • 11. Typologie přechodů a jednotlivé modely - typy přechodu k demokracii a jejich hlavní aktéři - jednotlivé etapy přechodu.
 • 12. Přechod k demokracii ve vybraných zemích - případové studie (Španělsko; Portugalsko; Chile; Polsko; Maďarsko atd.).
Literatura
  povinná literatura
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 2. vydání. Praha: Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-266-3
 • HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. první. vyd. Brno: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-156-7.
  doporučená literatura
 • DRAHOKOUPIL, Štěpán. Labyrintem hybridních režimů: přístupy, kategorie a typologie. Politologická Revue 2014, Vol. 20, Issue 1, p. 3-26. ISSN 1211-0353
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK (eds.). Demokracie: Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. ISBN 978-80-210-4249-0
 • KITSCHELT, Herbert. Political Regime Change: Structure and Process-Driven Explanations? The American Political Science Review.1992, 86(4), 1028-1034. ISSN 0003-0554.
 • LINZ, Juan J. and Alfred C. STEPAN. Problems of democratic transition and consolidation: southern Europe, South America, and post-communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. ISBN 978-0801851582
 • ABUSHOUK, Ahmed Ibrahim. The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization?. DOMES: Digest of Middle East Studies. 2016, 25/1. P. ISSN 1949-3606
 • HUNTINGTON, Samuel P. How Countries Democratize. Political Science Quarterly. 2009, 124(1), 3. ISSN 0032-3195
 • KOL. AUTORŮ. The Memory of Nations. Democratic Transition Guide. Praha: CEVRO a NED. 2018. ISBN 978-80-86816-36-4 (on-line: http://www.cevro.cz/cs/241540-download)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/k97159