k97670 Hospodářská politika

CEVRO Institut
podzim 2023
Rozsah
8/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (přednášející)
Garance
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Katedra ekonomie – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o hospodářské politice, která je chápana jako záměrná politika státu a veřejnoprávních institucí s cílem ovlivnit hospodářskou realitu. Důraz je kladem na základní klasifikaci jednotlivých typů HP, monetární, fiskální a zahraničněobchodní hospodářskou politiku v kontextu současného ekonomického vývoje ve světě i v České republice.
Osnova
 • Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HP Systémotvorné nástroje HP Znaky centrálně plánovitého řízení ekonomiky Změna ekonomického systému a čs. transformace Typy koordinace ekonomiky. Typy jednotlivých hospodářských politik. Teoretická východiska HP a základní historický exkurz (koncepce protekcionistické, liberální, ordoliberalismus). Monetární politika. Cíle, nástroje. Institucionální zakotvení. Postavení centrální banky v historii a současnosti. Teorie časové nekonzistence. Monetární nástroje a jejich konkrétní používání. Monetární báze. Inflační cílení. Maastrichtská kritéria, ČNB a Evropská centrální banka. Fiskální politika. Keynesova teorie a jiný pohled na úlohu státu v ekonomice Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití. Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační politice Hospodářské krize a možnosti jejich řešení pomocí HP. Použití fiskálních nástrojů v prorůstové politice a typy hospodářského růstu. Vnější hospodářská politika, možnosti a meze. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací.
Literatura
  povinná literatura
 • Kliková, Ch. - Kotlán, I.. Hospodářská a sociální politika. 5. vydání. Ostrava: SOKRATES. 2019. 978-80-87291-23-8.
 • Žídek, Libor. Transformace české ekonomiky 1989-2004. Praha: C. H. Beck 2006, . (vybrané části). ISBN 80-7179-922-X.
  doporučená literatura
 • Stroukal, D.. Ekonomické bubliny. Praha Grada. 2019.
 • Jurečka, V. a kol.. Makroekonomie. 3. vydání. Praha, Grada. 2017 a další vydání.
 • Kubišta, V. a kol.. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň, Aleš Čeněk. 2009.
 • Friedman, M. . Za vším hledej peníze. Praha, Grada a LIberální institut. 1997.
Výukové metody
Po teoretické přípravě bude následovat heuristická činnost studentů a poté analýza zjištěných dat a včetně možných komparací.
Metody hodnocení
PÍSEMNÁ ESEJ Téma: Vyberte si maximálně 2 roky starou zprávu z české či EU nebo světové hospodářské politiky (zpráva z tištěného či online periodika, zachycený projev, hospodářský program politické strany, část knihy atd.). Zaměřte se na aspoň jednu ze stěženích oblastí HP (výkonnost národního hospodářství, řešení hospodářských krizí, fiskální politika, inflace a deflace, monetární politika, zahraničněobchodní vztahy, sociální politika a politika zaměstnanosti apod.) Na zdroj plně odkažte, resp. pokud nebude zpráva/článek dostupný jako e-zdroj, tak k eseji oskenovaný zdroj přiložte. Vaše odborná esej na článek reaguje, klade si otázku s článkem spojenou a rozebírá téma za použití znalostí získaných v předmětu Hospodářská politika a zdůvodňuje vaše hodnocení (pozitivní nebo negativní) či doporučení. Rozsah: cca 15-18 tisíc znaků s mezerami (včetně poznámkového aparátu a literatury). Kritéria hodnocení: Hodnoceno bude téma, výzkumná otázka, resp. hypotéza (cíl práce), teoretické ukotvení, metoda, u empiricky založené eseje i kvalita dat, následné zodpovězení výzkumné otázky, resp. potvrzení či vyvrácení vaší hypotézy, diskuse výsledků atd., a jasný závěr včetně případných doporučení (de lege ferenda). Dále bude brán zřetel ke kvalitě poznámkového aparátu a minima gramatických a stylistických chyb
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/k97670