d83671 Občanské právo hmotné II

CEVRO Institut
léto 2014
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (přednášející)
Prof. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Účelem kurzu je seznámit studenty se základními instituty občanského práva hmotného, které představuje základ systému soukromého práva. Kurz navazuje na předmět Občanské právo hmotné I.Vdruhé části kurzu je věnována pozornost obecným otázkám, závazkovému právu smluvnímu (s přihlédnutím knejčastějším smluvním typům) a závazkovému právu deliktnímu. Pozornost se věnuje i spotřebitelským smlouvám, včetně vlivu Evropského práva na ochranu spotřebitele. Závěrečná část je věnována základům rodinného práva. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět pojmu relativních práv majetkových. Budou schopni vysvětlit proces uzavírání smlouvy, odlišit jednotlivé smluvní typy a popsat jejich základní náležitosti. Obdobně budou schopni rozlišit mezi různými odpovědnostními režimy a popsat základní instituty rodinného práva. Studenti budou schopni aplikovat získané poznatky, zejména v oblasti smluvního práva
Osnova
 • 1. Bytové spoluvlastnictví.
  2. Správa cizího majetku, svěřenský fond.
  3. Dědické právo (dědický titul, dědická způsobilost, dědění ze zákona).
  4. Dědické právo (dědění ze závěti, dědická smlouva, odkaz).
  5. Vztahy mezi manžely.
  6. Příbuzenství a švagrovství.
  7. Poručenství a jiné formy péče o dítě.
  8. Relativní práva majetková – obecně.
  9. Závazkové právo smluvní a deliktní, kvazikontrakty a kvazidelikty.
  10. Ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy.
  11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, kvazidelikty.
  12. Odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončem ústní zkouškou a zápočtem. Zkušební okruhy kopírují osnovu předmětu. Podmínky zápočtu určuje vyučující semináře, zpravidla se jedná o účast na seminářích a napsání zápočtové práce/ zápočtového testu. Udělení zápočtu je podmínkou k účasti na zkoušce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, léto 2020, podzim 2020.