k101117 Ústavní právo

Vysoká škola CEVRO
léto 2014
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sylla (přednášející)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je podat základní přehled o ústavních principech fungování českého právního řádu. Důraz je při výkladu kladen na tzv. organizační ústavní právo – tedy na strukturu, činnosti a způsob fungování jednotlivých ústavních orgánů. Vdruhé části semestru se pozornost přednáší kproblematice ústavněprávního vymezení práv a svobod jednotlivce, jeho vztahu ke státu a vymezení limitů zásahů státní moci do oblasti ústavně garantovaných lidských práv a svobod.
Osnova
  • 11. Prezident republiky; volba prezidenta; vznik a zánik mandátu prezidenta; výlučné a kontrasignační pravomoci prezidenta republiky; rozhodnutí prezidenta republiky; vztah prezidenta kdalším ústavním orgánům. 12. Ústavní zakotvení České národní banky; pravomoci ČNB a její vztah kdalším ústavním orgánům; Nejvyšší kontrolní úřad; ústavní a zákonné vymezení působnosti NKÚ; vztah NKÚ kParlamentu a dalším ústavním orgánům. 13. Ústavní zakotvení územní samosprávy; samostatná a přenesená působnost obcí a krajů; orgány obcí a krajů; ústavní a zákonné vymezení místní a regionální normotvorba; ústavní limity zásahů státních orgánů do rozhodnutí orgánů obcí a krajů. 14. Ústavní koncepce ochrany základních práv a svobod; ideová východiska a vývoj ústavní ochrany lidských práv; základní charakteristika Listiny základních práv a svobod; povaha základních a politických práv; práva hospodářská a sociální. 15. Právo na soudní a jinou právní ochranu; ústavní a zákonné vymezení práva na spravedlivý proces; mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace voblasti práva na spravedlivý proces. 16. Ústavní principy soudnictví; soustava soudů; vznik, obsah a zánik mandátu soudce; nezávislost a nestrannost soudní moci; rozhodování soudů; státní správa vsoudnictví; limity soudcovské samosprávy; kárná odpovědnost soudců. 17. Ústavní soudnictví; postavení, působnost pravomoc Ústavního soudu; vznik, obsah a zánik mandátu soudce Ústavního soudu; průběh řízení před Ústavním soudem; abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti; předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv. 18. Další orgány ochrany práva vČeské republice; Veřejný ochránce práv; zákonná úprava výkonu advokacie, notářství a exekuční činnosti; Úřad pro ochranu osobních údajů; Finanční arbitr; rozhodci a rozhodčí soudy; mediace. 19. Ústavní principy zajišťování bezpečnosti; ústavní zákon o bezpečnosti České republiky; mimořádné stavy; subjekty zajišťující bezpečnost státu; parlamentní kontrola ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek. 20. Ústavní ochrana základních lidských práv; osobní svoboda; ochrana soukromí; zákaz nucených prací; svoboda svědomí a náboženského vyznání; zákonná úprava postavení církví a náboženských společností; ochrana vlastnictví; ústavní a zákonná úprava vyvlastnění a jiného omezení výkonu vlastnického práva 21. Ústavní ochrana politických práv; svobodná soutěž politických stran; zákonná úprava činnosti a financování politických stran; shromažďovací a sdružovací právo; ústavní a zákonná úprava práva na informace; právo na odpor. 22. Ústavní ochrana hospodářských, sociálních a kulturních práv; právo na vzdělání; koaliční svoboda a právo na stávku; právo na příznivé životní prostředí; práva národních a etnických menšin.
Metody hodnocení
Ústní zkouška na základě zveřejněných zkouškových okruhů. Celková hodnota výsledku u ústní zkoušky tvoří 70 %. Hodnotu až 30 % má písemná seminární práce zpracovaná na některé ze zveřejněných témat, případně na téma konzultované s vyučuijícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.