SZZk_MB Mezinárodní bezpečnost

Vysoká škola CEVRO
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: SZk.
Garance
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Předpoklady
ROCNIK ( 2 )
Student losuje dvě otázky, na každou otázku má 10 min přípravy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Média jako funkcionální aktér sekuritizace. Přibližte měnící se roli současných médií a jejich význam pro sekuritizaci aktuálně vnímaných mezinárodních bezpečnostních hrozeb. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy „hrozba“ a „bezpečnost“, dále obecně popište sekuritizaci a média, jakož i komplexní roli médií v ozbrojených konfliktech.
 • 2. Fenomén islámského radikalismu. Popište měnící se povahu jevu, zvaného „foreign fighters“, na příkladu konfliktů v Sýrii a v Iráku od r. 2012. Jaký dopad může mít tento jev např. na evropskou bezpečnost? Vysvětlete povahu a hrozbu sebevražedného terorismu ze strany islámských radikálních uskupení.
 • 3. Terorismus 21. století. Jak se ve 21. století změnila analýza a predikce teroristických hrozeb a rizik? Popište vliv internetu a sociálních médií na globální terorismus, dále i možné propojení terorismu s organizovaným zločinem a se šířením či použitím ZHN. Objasněte celkové dopady teroristických hrozeb mj. na mezinárodní civilní letectví
 • 4. Nová povaha válek ve 21. století. Objasněte fenomén tzv. hybridních válek, a to na příkladu ruské agrese proti Krymu a proti Ukrajině. Vysvětlete mj. vedení kybernetické války s využitím konkrétních příkladů (Stuxnet, Petya aj.). Objasněte příčiny a důsledky konfliktů ve 21. století (demografické, sociologické, ideologické, ekonomické aj.). Jak ovlivnily americkou doktrínu a vnímání moderních válek konflikty v Iráku a v Afghánistánu?
 • 5. Definice konfliktu, konfliktní cyklus, vysvětlení vzniku a průběhu konfliktu s důrazem na ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost. Na konkrétních příkladech z historie aplikujte výše určené pojmy.
 • 6. Vnitrostátní ozbrojené konflikty a území spory od skončení studené války. Vysvětlete problematiku teritoriálních sporů s důrazem na pojmy diskriminace, autonomie, federalizace a nezávislost jako možnost řešení společenského a bezpečnostního pnutí.
 • 7. Současná bezpečnostní situace v postsovětském prostoru. Definujte a charakterizujete aktér, problémy i konflikty, se kterými se soudobá mezinárodní společnosti potýká. Propojte svůj výklad vybranými regionálními aspekty mezinárodní bezpečnosti.
 • 8. Současná bezpečnostní situace v oblasti jižní Asie (aktéři, problémy, konflikty). Vysvětlete regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti v asijském makroreginu a charakterizujte bezpečnostní význam této oblasti pro světovou bezpečnost.
 • 9. Současná bezpečnostní situace v oblasti Dálného Východu (aktéři, problémy, konflikty). Vysvětlete regionální aspekty mezinárodní bezpečnosti v asijském makroreginu a charakterizujte bezpečnostní význam této oblasti pro světovou bezpečnost.
 • 10. Základní strategické dokumenty, bezpečnostní a obranná strategie ČR. Napojení bezpečnosti ČR na EU a NATO. Ve vazbě na její silné i slabé stránky představte aktuální otázky národní bezpečnosti a vysvětlete jejich vliv na soudobou českou společnost. Dále představte aktuální audit národní bezpečnosti ČR.
 • 11. Protiteroristická politika EU. Charakterizujte kriminální model protiteroristické politiky EU a přibližte názorovou i aplikační pestrost dílčích členských států a jejich protiteroristických postojů.
 • 12. Definujte disciplíny strategických studií, mírových studií a konfliktních studií. Vysvětlete dopady těchto přístupů na vývoj mezinárodní bezpečnosti a přibližte hlavní teoretický základ stojící na pozadí těchto přístupů.
 • 13. Aktuální vývoj v současných válkách. Válka v Afganistánu, Sýrii a Jemenu. Jaká je pozice Západu při řešení konfliktů na Blízkém východě. Jakou mají podporu v Evropě a Spojených státech amerických. Jak ovlivňují bezpečností politiku v jednotlivých členských státech EU a NATO.
 • 14. Vztahy v Severoatlantické aliance a vztahy mezi EU a NATO, vztah mezi Tureckem a EU. Politické závazky členských států NATO. Strategie Ruské federace a Číny s ohledem na probíhající konflikty.
 • 15. Globalizace a její dopad na fungování mezinárodního systému. Vysvětlete obsah pojmu globalizace a představte její různé definice. Rozeberte okolnosti nástupu globalizace a její dopady na hlavní součásti mezinárodního systému (aktéři, bezpečnost, ekonomika atd.). Uveďte hlavní problémy spojené s globalizací.
 • 16. Proměny konfliktů v současném světě. Vysvětlete, jaké jsou typické rysy konfliktů v éře po konci studené války a v čem se tyto konflikty svou povahou liší od konfliktů za studené války. Charakterizujte proměny konfliktní logiky i způsoby zapojení různých typů aktérů do konfliktů. Pokuste se vysvětlit, proč jsou některé regiony ke konfliktům náchylnější než jiné.
 • 17. Současná evropská politika. Představte hlavní prvky evropské integrace a institucionálního vývoje Evropské unie od Maastrichtské smlouvy do současnosti. Charakterizujte a vysvětlete hlavní problémy, s nimiž se v současnosti Evropská unie potýká, a uveďte souvislosti mezi vnitřními problémy EU a vnějšími vlivy
 • 18. Střet demokracie a autoritářství. Popište demokratizační procesy v době po konci studené války a identifikujte hlavní trendy a problémy, které s nimi souvisejí. Vysvětlete důvody a okolnosti demokratické recese a rozeberte nástroje, které autoritářské režimy používají proti demokratickým státům.
 • 19. Lidská práva a humanitární intervence coby politický nástroj. Vysvětlete proměny v náhledu na lidská práva a humanitární intervenci po konci studené války a uveďte, v jakých případech a jakými způsoby byly tyto nástroje aplikovány. Charakterizujte problémy spojené s posíleným postavením LP a humanitární intervence v současném mezinárodním systému.
 • 20. Pozice a role České republiky v mezinárodním systému. Charakterizujte postavení České republiky v mezinárodním systému a rozeberte její hlavní aktivity na mezinárodní politice. Vysvětlete hlavní principy a trendy její zahraniční politiky a její limity.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, léto 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, léto 2023, podzim 2023, jaro 2024.