d86262 Kapitálové obchodní korporace a cenné papíry

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
d86262/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Lasák, I. Štenglová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje znalosti v oblasti práva obchodních korporací se zaměřením na kapitálové obchodní korporace. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti chápat fungování obchodních korporací, včetně procesů v nich probíhajících a možnosti jejich organizačního přizpůsobení podnikatelským potřebám, včetně koncernového uspořádání a přeměn.
Osnova
  • 1. Kapitálové obchodní korporace – obecné otázky, vznik, zánik, neplatnost. 2. Jednání za kapitálovou obchodní korporaci, obchodní vedení. 3. Majetková a finanční struktura kapitálové obchodní korporace. 4. Organizační struktura kapitálové obchodní korporace. 5. Postavení člena orgánu kapitálové obchodní korporace. 6. Podnikatelská seskupení a koncern. 7. Společnost s ručením omezeným. 8. Společnost s ručením omezeným. 9. Akciová společnost. 10. Akciová společnost. 11. Družstvo. 12. Družstvo. 13. Nadnárodní kapitálové obchodní korporace, obchodní korporace se zvláštním právním režimem. 14. Přeměny kapitálových obchodních korporací. 15. Pojem, prameny právní úpravy, podstata a funkce cenných papírů; cenné papíry, zaknihované cenné papíry a jejich evidence. 16. Vydávání cenných papírů, jejich druhy a forma, emisní podmínky, prospekt; umořování cenných papírů. 17. Smlouvy uzavírané v souvislosti s cennými papíry. 18. Směnka (pojem a druhy, účastníci směnečných vztahů, podstatné náležitosti směnky cizí a směnky vlastní, prezentace a akceptace směnky, převody směnky). 19. Směnka (směnečné rukojemství, placení směnky, uplatňování práv ze směnky). 20. Směnka jako zajišťovací prostředek, blankosměnka, šek. 21. Cenné papíry akciového práva (akcie, zatímní listy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, opční listy), kupony, kmenové listy. 22. Dluhopisy (pojem, druhy, podoba a forma, vydávání, emisní podmínky, výnos dluhopisů, splácení dluhopisů, schůze vlastníků dluhopisů, zvláštní druhy dluhopisů). 23. Cenné papíry kolektivního investování (podílové listy (emitent, podílové fondy, jejich druhy, vydávání a odkupování podílových listů, majetek v podílovém fondu, výnosy podílových listů; zakladatelské a investiční akcie, investiční listy). 24. Cenné papíry na zboží (skladištní listy, náložné listy, konosamenty, zemědělské skladní listy a další cenné papíry na zboží) viz syllabus níže
Metody hodnocení
vypracování seminární práce (20 %), písemný test (60 %), klauzurní práce (20 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.