d150176 Povinná odborná praxe I.

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
240hodin. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ludmila Habadová (přednášející)
David Lipka (přednášející)
Mgr. Lukáš Rieger (přednášející)
Garance
Mgr. Ludmila Habadová
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Osnova
  • Odbornou praxí se rozumí aktivita studentů Vysoké školy CEVRO Institut (dále jen "škola") v partnerských institucích působících ve veřejném i soukromém sektoru. Odborná praxe je vykonávána za účelem zvýšení kompetencí studentů a jejich připravenosti pro vstup na trh práce. Výkon odborné praxe předpokládá seznámení studenta s pracovním prostředím partnerské instituce, stejně jako s metodami práce a funkcemi této organizace. PRAXE JE VE DRUHÉM ROČNÍKU ZCELA FORMÁLNĚ, STUDENT JI MŮŽE SPLNIT BĚHEM CELÉHO STUDIJNÍHO CYKLU. Činnost vykonávaná studentem v rámci odborné stáže je provázána se zvoleným studijním program. V případě profesně laděných studijních programů jde o specifickou studijní povinnost v rozsahu a formě dané akreditací, resp. vnitřními předpisy vysoké školy. V případě studentů ostatních programů se odborné praxe řadí do kategorie volitelných předmětů. partnerské instituce budou zveřejněny pro zapsané studenty běmem začátku akademického roku student si může odbornou stáž zajistit sám u svého zaměstnavatele (musí být se školou podepsána smlouva o spolupráci, viz příloha) Odborná praxe je nedílnou součástí studijních povinností tohoto profesně orientovaného studijního programu. Jejímcílem je seznámení studenta s činností daného pracoviště, metodami práce, cíli a funkcemi partnerské instituce. Slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí partnerské organizace či instituce. Každý student má povinnost zvolit praxi v minimálním rozsahu 480 hodin (tj. 12 týdnů). Praxe musí být vykonána minimálně u dvou smluvně zajištěných partnerských organizací, institucí či pracovišť. Každá část odborné praxe je hodnocena zvlášť, za každou získává student 8 kreditů. Kredity jsou uděleny po splnění všech podmínek, mezi něž patří výstupní hodnocení výkonu odborné praxe studenta a certifikát o výkonu odborné praxe, zhotovené odpovědným pracovníkem (koordinátorem) partnerské organizace či instituce. Na straně vysoké školy CEVRO Institut je odpovědným pracovníkem koordinátor odborných praxí, který je ve stálém spojení s garantem studijního programu, resp. dalšími pedagogy, kteří se podílejí na hodnocení odborné praxe. Student má též právo požádat garanta studijního programu o souhlas s vypracováním projektové práce. Projektová práce o rozsahu minimálně 20 a maximálně 30 normostran analyzuje získané poznatky a praktické zkušenosti s fungováním pracoviště, kde student vykonával odbornou praxi. Jejím konzultantem je koordinátor partnerské organizace či instituce, který též dává souhlas s jejím obsahem i formou, na základě níž získává student další 3 kredity v rámci kategorie volitelných předmětů. Projektová práce se může stát základem prakticky laděné bakalářské práce. Další podmínky stanoví Studijní a zkušební řád školy, Řád odborných praxí a jiné vnitřní předpisy. Povinné odborné praxe navazují na dosud fungující systém dobrovolných odborných stáží, kterých se za poslední tři roky zúčastnily více než čtyři desítky studentů CEVRO Institutu, kteří využili nabídku několika desítek partnerských institucí a organizací. Mnozí z těchto studentů následně také přijali nabídku další spolupráce ve formě příležitostných brigád, ale i stálých pracovních poměrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.