d80503 Právní řád a systém práva

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Jana Dohnalová (přednášející)
JUDr. Jan Kotous (přednášející)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. Po 14:00–15:20 Učebna 205, Út 17:00–18:20 Učebna 205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d80503/cviceni: St 7. 10. až So 19. 12. Po 15:30–16:50 Učebna 205, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základy právního řádu a systémem práva, včetně úvodu do jednotlivých právních odvětví. Seznamuje studenty se základy právního myšlení, objasňuje pojem práva, výstavbu právního řádu a význam práva pro fungování společnosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni odlišit způsoby právní regulace od regulace mimoprávní. Budou chápat logickou vnitřní výstavbu právního řádu, odlišnosti kontinentální právního systému od právníhosystémuangloamerického, resp. islámského. Budou schopni analyzovatzáklady státoprávního uspořádání České republikya budou připraveni ke studiu problematiky platného práva.
Osnova
 • 1) Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní, základní přístupy k justifikaci práva, právo a právní vědomí, právo a právní věda.
  2) Právní normy – pojem, struktura, působnost, klasifikace, odlišení od právních principů.
  3) Prameny práva – pojem, klasifikace; tvorba práva a legislativní proces v České republice; vztah k právu EU.
  4) Typy právní kultury (kontinentální, angloamerická, islámská).
  5) Systém práva – právo soukromé a veřejné, hmotné a procesní; právní odvětví.
  6) Subjekty práva, fyzické a právnické osoby; subjektivní práva a právní povinnosti.
  7) Realizace práva (právní odpovědnost, interpretace a aplikace práva).
  8) Mezinárodní právo veřejné a soukromé.
  9) Soukromé právo v komparaci (evropský vs. angloamerický pohled).
  10) Občanské právo hmotné jako obecné soukromé právo.
  11) Rodinné právo, základní principy.
  12) Civilní proces, pojem a funkce.
  13) Obchodní korporace; obchodně právní závazkové vztahy.
  14) Organizace a činnost veřejné správy; úvod do studia správního práva a správní vědy.
  15) Trestní právo, jeho úloha ve společnosti.
  16) Ústavněprávní principy, vztah práva a státu, právní stát a vláda práva; demokratický právní stát; základní práva a svobody.
  17) Spravedlnost a právo; právní jistota; hodnoty v právu; legalita a legitimita; působení práva ve společnosti a jeho efektivnost.
  18) Právo jako multidimenzionální fenomén.
Literatura
  povinná literatura
 • Gerloch, AlešTeorie práva. 7. aktualizované vydání2017978-80-7380-0332
 • Zoulík, FrantišekPrávní řád a jeho souvislosti2011978-80-7357-6
  doporučená literatura
 • Weyr, F.Teorie práva (reprint z roku 1936)2016978-80-7552-0
 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.Obchodní právo -podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele2016978-80-7552-3
 • Winterová, A., Macková, A. a kol.Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací, 9. aktualizovanévydání2018978-80-7502-2
 • Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Herczeg, J., Vanduchová, M., Vokoun, R. a kol.Trestní právo hmotné. 8. vydání2016978-80-7552-3
 • Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol.Občanské právo hmotné 1 -Díl první: Obecná část, 2. aktualizované a doplněné vydání2016978-80-7552-1
 • Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání2016978-80-7400-6
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.