d83663 Občanské právo hmotné I

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Jana Dohnalová (přednášející)
Prof. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. Út 12:30–15:20 Učebna 103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d83663/cviceni: Po 17:00–18:20 Učebna 103, P. Dobiáš, V. Pilík, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s oborem občanského práva hmotného jako obecného práva soukromého, a to v rozsahu obecné části, ochrany osobnosti člověka a podobné ochrany právnických osob, rodinného práva, věcných práv a dědického práva. Zároveň vytváří potřebný základ pro studium oborů zvláštních práv soukromých. Z uvedených vyučovaných oblastí jsou akcentovány zejména obecná část (soukromoprávní styk; osoby v právním smyslu a zastoupení; věci a další předměty v právním smyslu; subjektivní práva a právní povinnosti; právní skutečnosti, zejména právní jednání a čas) a věcná práva (pojem a systém věcných práv; vlastnické právo a spoluvlastnictví; držba a detence; věcná práva k věcem cizím; katastr nemovitostí). Občanskoprávní ochrana osobnosti člověka spolu s podobnou ochranou právnických osob, rodinné právo a dědické právo doplňují strukturu předmětu v rozsahu odpovídajícím potřebám studijního programu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vysvětlit základní zásady občanského práva, rozlišovat práva osobní a majetková a dále rozlišovat uvnitř těchto kategorií (zejména majetková práva absolutní a relativní). Dále budou schopni vysvětlit právní úpravu osob v právním smyslu, předmětů v právním smyslu, systém a význam právní úpravy právních skutečností, úpravu věcných práv a význam dědického práva a jeho základní instituty. Získané schopnosti budou zahrnovat i praktickou aplikaci v rozsahu odpřednášených témat.
Osnova
 • 1. Soukromé právo – pojem, předmět, prameny, systém, zásady
  2. Občanské právo hmotné – pojem, předmět, prameny, systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, dispozitivní a kogentní normy v občanském právu
  3. Obecná část občanského práva. Občanskoprávní styk, vztah a poměr – jejich struktura a základní principy
  4. Osoby v právním smyslu obecně. Fyzické osoby
  5. Právnické osoby – pojem, systém, organizace, přičítání právního jednání a protiprávních činů, vznik, zánik a přeměny
  6. Právnické osoby – právní formy upravené v občanském zákoníku
  7. Zastoupení
  8. Předměty v právním smyslu obecně. Věci a jejich třídění
  9. Subjektivní práva a právní povinnosti obecně. Ochrana soukromých subjektivních práv. Základy soukromoprávní odpovědnosti
  10. Právní skutečnosti obecně. Právní jednání – pojem, náležitosti, vady a jejich následky
  11. Čas jako občanskoprávní skutečnost. Promlčení, prekluze a další občanskoprávní instituty založené na běhu času
  12. Osobněprávní oblast občanského práva – její rozsah a hlavní rysy. Základy ochrany osobnosti člověka a podobné ochrany právnických osob. Základy rodinného práva
  13. Majetkoprávní oblast občanského práva – její rozsah a hlavní rysy. Obecnější instituty majetkového práva (správa cizího majetku, svěřenský fond, společenství jmění)
  14. Věcná práva – pojem a systém
  15. Vlastnické právo a jeho ochrana
  16. Spoluvlastnictví
  17. Držba a detence
  18. Věcná práva k věci cizí
  19. Katastr nemovitostí
  20. Soukromoprávní nástupnictví – pojem a systém. Dědické právo – pojem, systém, základní pojmy a principy
  21. Dědění. Odkaz. Právo některých osob a zaopatření
Literatura
  povinná literatura
 • Dvořák, J., Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 3: Věcná práva 2015 978-80-7478-935-9
 • Zuklínová, M., Dvořák, J., Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 2: Rodinné právo 2016 978-80-7478-937-3
 • Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 4: Dědické právo. 2019 978-80-7478-939-7
  doporučená literatura
 • Chalupa, I., Reiterman, D., Muzikář, M. Dědické právo. Základy soukromého práva IX 2018 978-80-7400-684-5
 • Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 1: Obecná část. 2. vyd. 2016 978-80-7552-187-3
 • Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou 2012 978-80-7208-9
 • Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář 2019 978-80-7400-747-7 3276
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou (zkušební okruhy - viz osnovu výše). Součástí celkového hodnocení jsou i průběžné testy a seminární práce (porobnosti - viz v přiložené informaci).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.