k146568 Správně právní odpovědnost a správní trestání

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • Základy právní odpovědnosti
 • Správní trestání- pojmové vymezení
 • Základní principy správního trestání
 • Správní delikty a jejich klasifikace
 • Přestupkové právo hmotné obecná část
 • Základní pojmy přestupkového práva
 • Správní tresty a jejich ukládání
 • Přestupkové právo hmotné zvláštní část
 • Přestupkové právo procesní
 • Specifika přestupkového řízení
 • Disciplinární správní delikty
 • Pořádkové správní delikty
Literatura
  povinná literatura
 • FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M. Správní právo trestní. Praha. Leges,2017,3014 s. ISBN 978-80-7502_219-6.
 • HORZINKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích, Komentář, Praha:Leges,2017, 860 s. ISBN 978-80-7502-211-0.
 • HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015. 350 s. ISBN 978-80-7503-096-2
 • HORZINKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2016, 571 s. ISBN 978-80-7502101-4
  doporučená literatura
 • MATES, P. a Kol. Základy správního práva trestního. 5.vyd.C. H. Beck, Praha 2010 s. 252. ISBN 978-80-7400-357- 8.
 • ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Wolters Kluwer, Praha 2014, s. 1000. ISBN 878-80-7478-616-7.
 • PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, C. H. Beck, Praha, 2013. 448. ISBN 978-80-7400-456-8.
 • VEDRAL, V. Správní řád. Komentář. 2.vyd. Bova Polygon, Praha 2012, 1458 s. ISBN 978-80-7273-166-4.
 • PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. Leges, Praha 2017, s. 448. ISBN 978-80-7502-221-9.
 • FRUMAROVÁ, K. Správní trestání, Praha Leges, 2018, s. 400 ISBN 978-80-7502-250-9.
 • JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. C. H. Beck, Praha 2017, s. 1160. ISBN 978-80-7400-666-1
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023.