k146601 Strategický a projektový management

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Pá 6. 11. 15:30–19:50 Učebna 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy strategického a projektového managementu. Důraz je kladen na schopnost vytyčovat podnikatelské cíle, včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb. Studenti se seznámí se systematickým přístupem kanalýze podniku vdlouhém období a s tvorbou klíčových ukazatelů výkonnosti firmy. Cílem předmětu je pochopit proces formulace podnikových strategií, jejich výběr a faktory úspěšnosti a neúspěšnosti při jejich implementaci. K pochopení implementace strategie budou představeny principyprojektového řízení. Absolventi kurzu disponují znalostmi strategického řízení podnikatelské sféry, které je ovlivněno vědeckotechnickým a společensko-ekonomickým pokrokem a zapojením informačních a komunikačních technologií do podnikových procesů. Jsou schopni samostatně provádět vyhodnocení efektivity výsledků hospodářské činnosti za použití metod strategického managementu. Jsou schopni definovat rámec projektového řízení a orientovat se v jeho principech.
Osnova
  • Úvod do strategického managementu. Podnik jako systém, vnitřní a vnější prostředí podniku vtržní ekonomice, metodologické základy strategického managementu, pojem strategie a business model Formulace strategie, druhy podnikových strategií, podnikové procesy a úrovně řízení Analýza osob zainteresovaných na strategickém řízení firmy, očekávání důležitých stakeholders Strategická analýza okolí firmy – obecné okolí firmy, STEEP analýza, sektorové okolí firmy, PORTERŮV model pěti sil Strategická analýza vnitřního prostředí firmy – lidské zdroje, talent management, freelancing, průmysl 4.0, inovace, marketing, design a řízení kvality Strategická analýza vnitřního prostředí firmy – finanční a rozpočtové analýzy, DuPont, 7P, 7S, value chain a firemní kultura Diagnostické nástroje – SWOT a SPACE analýza, Strategic Advantage profile analýza, Scoreboardy a Dashboardy vpodnikových informačních systémech Formulace strategie, vhodnost, přijatelnost a uskutečnitelnost strategie, důvody selhání strategií, realizace a implementace, kontrola plnění Současný projektový management: koncepce a principy (IPMA, PMBOK) Porozumění projektu - organizace, zainteresované osoby Plánování k dosažení úspěchu, stanovení kvality,harmonogramu projektu a rozpočtu Struktura členění práce (WBS), rizika projektu a práce se získanýmy znalostmi Cvičení 1. Finanční výkazy, principy finanční matematiky, požadavky na seminární práci 2. Finanční analýza, ukaztele rentability, likvidity, zadluženosti, horizontální a vertikální analýza 3. Analýza odvětví, koncetrnace a konkurence na trhu, další ukazatele finanční analýzy, bakrotní modely 4. Průběžný test 5. Analýza a diskuse k textu Fall and rise of strategic management Getting It Right the Second Time (Dynamic capabilities) 6.Analýza a diskuse k textu Outsourcing - deadly sins Virtual virtuous (How To Make Strategic Alliances Work)
Metody hodnocení
Prezenční studium: Seminární práce 25 %, průběžný test 25 %a závěrečná zkouška 50 %. Kombinované studium: Seminární práce 40%, závěrečná zkouška 60 %
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.