k146565 Právo občanské a obchodní pro veřejný sektor

Vysoká škola CEVRO
podzim 2021
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Jana Dohnalová (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
Prof. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Valentina Nedělová (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
JUDr. Daniela Šustrová (přednášející)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k146565/Praha: Pá 1. 10. 15:30–19:50 Učebna 217/B, So 13. 11. 15:30–19:50 Učebna 106, Pá 10. 12. 15:30–19:50 Učebna 217/B, Pá 17. 12. 15:30–19:50 Učebna 217/B, P. Dobiáš, V. Pilík, M. Sedláček
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na výklad a pochopení základních institutů občanského práva hmotného, práva obchodního a též občanského práva procesního, a to se zvláštním zřetelem k potřebám veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v systému soukromého práva, vysvětlit podstatu jeho základních institutů (osoby, věci, vlastnické a další věcná práva, dědění, smlouvy a další zavazovací právní důvody, manželství a práva a povinnosti manželů, podnikatel, podnikání a obchodní závod, obchodní korporace, pracovněprávní vztahy). Dále budou znát systém civilního procesu a umět vysvětlit jeho principy a základní instituty (civilněprocesní vztahy, podání, návrh a žaloba, dokazování, rozhodnutí, opravná řízení, výkon rozhodnutí a exekuce, insolvence a její řešení). U základních soukromoprávních i civilněprocesních institutů budou seznámeni s jejich uplatněním, popř.specifiky ve veřejném sektoru.
Osnova
 • 1. Soukromé právo (pojem, prameny, zásady). Občanské právo hmotné (pojem, prameny, zásady).
 • 2. Fyzické osoby. Ochrana osobnosti člověka. Zastoupení
 • 3. Právnické osoby, včetně právních forem upravených v občanském zákoníku
 • 4. Věci a další předměty občanskoprávního styku. Občanskoprávní skutečnosti, včetně promlčení a prekluze
 • 5. Věcná práva. Vlastnické právo a jeho ochrana. Držba a detence. Věcná práva k věcem cizím
 • 6. Rodinné právo. Práva a povinnosti manželů, zejm. majetkové právo manželské. Dědické právo. Dědění. Odkaz
 • 7. Závazkové právo. Závazky ze smluv
 • 8. Závazky z deliktů. Závazky z bezdůvodného obohacení
 • 9. Obchodní právo (pojem, prameny a zásady). Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, obchodní závod). Základy práva obchodních korporací
 • 10. Pracovní právo (pojem, prameny a zásady). Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • 11. Civilní právo procesní (pojem, prameny a zásady). Soudy a soudnictví. Základní instituty civilního práva procesního. Řízení nalézací
 • 12. Řízení vykonávací. Řízení insolvenční. Alternativní řešení sporů
Literatura
  povinná literatura
 • Plecitý, V., Salač, J., Bajura, J. a kol. Úvod do studia občanského práva. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 978-80-7552-7
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva. 2. vyd. Praha: LEGES, 2019. 978-80-7502-3
 • Winterová, A., Macková, A, a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha: LEGES, 2018. 978-80-7502-2
 • Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční 2. vyd. Praha: LEGES, 2018. 978-80-7502-2
  doporučená literatura
 • Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl první: Obecná část. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 978-80-7552-1
 • Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 978-80-7380-8
Výukové metody
V kombinované formě studia řízené konzultace (24 vyučovacích hodin v trimestru).
Metody hodnocení
Hodnocení v předmětu se skládá z průběžného testu (20 %) + seminární práce (20 %) + ústní zkoušky (60 %). Podrobnosti o jednotlivých složkách hodnocení viz v přiložené informaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.