d22001 Základy forenzních věd

Vysoká škola CEVRO
podzim 2022
Rozsah
14/12/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Hrabálek (přednášející)
Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M. (přednášející)
JUDr. František Púry, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. František Púry, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
každé sudé pondělí 17:00–18:20 Učebna 208/B, každé sudé pondělí 18:30–19:50 Učebna 208/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22001/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Púry
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Studenti předmětu se v rámci výuky seznámí se základy forenzních věd, zejména s multivědním oborem kriminalistika, který důkladně popisuje kriminální prostředí, pachatele a místo trestného činu. Studenti budou schopni zvládat základní úkony v dokumentaci trestného činu, budou znát kriminalistické stopy i pořadí zajišťování stop na místě činu, dále metody výslechů, techniku i stádia vyšetřování případů policejním orgánem, státním zástupcem a soudcem. Současně budou umět kvalifikovat jednání pachatele podle trestního zákoníku. Studenti si prohloubí své praktické argumentační schopnosti v této oblasti disciplíny. V rámci výuky budou dokonale seznámení a budou teoreticky a argumentačně zvládat problematiku forenzní psychologie, kriminalistické metodiky, taktiky a techniky. Současně budou znát psychologii a sociologii zločinu, soudního lékařství vyučované předním odborníkem a přednostou soudního lékařství, dále pak trestní právo, kriminální prostředí, formy výslechů a kazuistiky charakteristických případů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základy forenzních věd, zejména s multivědním oborem kriminalistika, který důkladně popisuje kriminální prostředí, pachatele a místo trestného činu. Studenti budou schopni zvládat základní úkony v dokumentaci trestného činu, budou znát kriminalistické stopy i pořadí zajišťování stop na místě šinu, dále metody výslechů, techniku i stádia vyšetřování případů policejním orgánem, státním zástupcem a soudcem. Současně budou umět kvalifikovat jednání pachatele podle trestního zákoníku. Studenti si prohloubí své praktické argumentační schopnosti v této oblasti disciplíny.
Výstupy z učení
Výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta. Ideální počet výstupů se pohybuje mezi 3 - 5. Jednotlivé kategorie dovedností, znalostí či obecných způsobilostí a jejich úroveň se vyjadřuje za pomocí slovesa, které uvádí, co bude student po absolvování předmětu umět.
Osnova
 • 1. Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy
 • 2. Dějiny kriminalistiky
 • 3. Forenzní psychologie
 • 4. Kriminalistická metodika
 • 5. Kriminalistická taktika
 • 6. Kriminalistická technika
 • 7. Psychologie a sociologie zločinu
 • 8. Soudní lékařství
 • 9. Trestní právo
 • 10. Kriminální prostředí, formy výslechů
 • 11. Rozbor případů, kazuistika
Literatura
  povinná literatura
 • HEJDA, Jan. Základy kriminalistiky a trestního práva. Praha: Oeconomica, 2003. 240 s. ISBN: 80-245-0560-6
 • FRYŠTÁK, M., KREJČÍ, Z. Postavení znalce v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 167 s. ISBN 9788021049550
 • PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Policejní vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 2011. 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8
 • SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-896
 • Zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění od 1. 12. 2018, platném do 31. 5. 2020
 • BRADÁČ, A., KLEDUS, M. a KREJČÍŘ, P. Soudní znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 307 s. ISBN 978-80-7204-995-0.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • HIRT, M. a kol.: Soudní znalectví v oboru zdravotnictví. Grada Publishing, str. 48, Praha 2014, ISBN 978-80-247-3890- 1
 • BAIZOVÁ, Pavlína. Modul Kriminalistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 59 s. ISBN 978-80-244- 4180-1
 • HIRT, M., a kol: Soudní lékařství I. díl. Grada, Praha 2015, str. 240 + 32 barevná příloha. ISBN 978-80-247-5680-6
 • KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA, Kamila Vendula MUZIKOVÁ, Libor FRANK a Pavel VETEŠNÍK. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: VŠ CEVRO Institut, Praha, 2022, 622 s. Vybrané kapitoly o bezpečnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-87125-35-9. VŠ CEVRO Institut, Praha info
  doporučená literatura
 • ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7380-312-4.
 • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy mezioborové učebnice. 616 s. ISBN 80-717-9813-4
 • GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3
 • HRINKO, Martin. Speciální bezpečnostní technologie, Monografická publikace SPBI, Tiskárna SPBI: Ostrava 2015, 118 stran, ISBN: 978-80-7385-167-5
 • MAREŠOVÁ, Alena, Radovan HAVEL, Milada MARTINKOVÁ a Miroslav TAMCHYNA. Násilná kriminalita v nejisté době. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. 140 s. ISBN 978-80-7338-149- 3
Výukové metody
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie. Zkouškový test.
Metody hodnocení
Ústní zkouška ze zkouškových okruhů, které budou zveřejněny v týdnu od 5.12.2022.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.