d22002 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

CEVRO Institut
podzim 2022
Rozsah
48/12/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. František Mičánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.
Katedra bezpečnostních studií - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
St 12:30–13:50 Zasedačka 16/B, St 14:00–15:20 Zasedačka 16/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22002/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Hrinko, F. Mičánek, C. Svoboda
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Cíle předmětu popisují jeho základní charakteristiku, koncepci, specifičnost a představují studentovi hlavní témata výuky. Cíle předmětu dále mohou odkazovat na jeho pozici v rámci kurikula a návaznost na další předměty. Cíle předmětu musí být v souladu s výstupy z učení a metodami hodnocení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti si opakováním a rozšiřováním znalostí utříbí své povědomí o klíčových pojmech a problémech bezpečnosti. Ve cvičeních, které v tomto předmětu převažují, pak prohloubí své praktické dovednosti rozhledu a profesní erudice v systému vnitřní bezpečnosti a v problematice veřejného pořádku a získají argumentační schopnosti. Předmět se specificky zaměřuje na kontroverzní témata, jež formují bezpečnostní a strategickou kulturu země i její praktickou bezpečnostní prevenci, oblast a politiku.
Výstupy z učení
Výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta. Ideální počet výstupů se pohybuje mezi 3 - 5. Jednotlivé kategorie dovedností, znalostí či obecných způsobilostí a jejich úroveň se vyjadřuje za pomocí slovesa, které uvádí, co bude student po absolvování předmětu umět. Příklady: Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční ekonomické trendy;
- napsat esej definující pluralitní společnost ve vztahu k demokratickým principům;
- popsat faktory, jež ovlivňují rozhodnutí spotřebitele ke koupi produktu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v typech politického uspořádání;
- aplikovat psychologické principy na praktický problém;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti psychologie;
- navrhnout individualizovaný stravovací plán s využitím výživových doporučení a aplikováním principů plánování diety;
- popsat části rostlin;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu společenského fenoménu.
Osnova
 • 1. Konceptualizace pojmu bezpečnosti a dalších klíčových termínů bezpečnostních studii
 • 2. Role, úloha a činnosti státu při zajišťování vnitřní bezpečnosti
 • 3. Hloubková analýza vnitřního pořádku v ČR
 • 4. Typy řízení při vzniku mimořádné události
 • 5. Extrémismus a jeho formy
 • 6. Prevence kriminality a veřejného pořádku
 • 7. Systém reakce ČR na útoky na měkké cíle
 • 8. Politika, role Senátu ČR a poslanecké sněmovny v rámci vnitřní bezpečnost
 • 9. Vysvětleni a rozbor pojmu veřejný pořádek
 • 10. Metodologie taktiky zajištění veřejného pořádku Policii ČR a obecní policie
 • 11. Činnost ostatních státních úřadů při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu
Literatura
  povinná literatura
 • TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě: Mapování proměn vnitřního bezpečnostního pole na případech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Brno: CDK, 2019, ISBN: 978-80- 7325-465-0
 • KARAFFA, Vladimír a Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA. Vybrané kapitoly o bezpečnosti, VŠ CEVRO Institut, Praha, 2022. 622 stran, ISBN: 978-80-87125-35-9
 • KŘÍŽ, Zdeněk and Miroslav MAREŠ. Security sector transformation in the Czech Republic. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 2011, XX, No 3, str. 43-60, ISSN 1337-5482
 • HRINKO a kol. Pořádková činnost policie, Monografická recenzovaná publikace, Nakladatelství JUDr. Aleš Čeněk, Plzeň 2020, 354 stran, ISBN: 978-80-7380-793-1
 • MAREŠ, Miroslav a Daniel NOVÁK. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN: 978-80-7598-202-5
 • HRINKO, Martin. Bezpečnostní hrozby a veřejný pořádek. Monografická recenzovaná publikace a učebnice, Vydalo CEVRO Institut Praha, Powerprint s.r.o. Praha, Praha 2021, 265 stran, ISBN: 978-8087125-34-2
 • BALABÁN, Miloš a Bohuslav PERNICA. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Karolinum, 2015, ISBN: 978-80-246-3150-9
  doporučená literatura
 • BUZAN, Barry and Ole WAEVER. Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, ISBN: 978-0-521-81412-6
 • HRINKO, M., KLENOVÁ, M.: Protection of soft targets in the Czech Republic and Police Response to attack of active shooter, Zborník 22. Mezinárodné vedecké konferencie Riešenie krizových situácií v špecifickom prostředí. FBI UNIZA Žilina, str. 122-129, 20
 • NYE, Joseph S. The future of power. New York: PublicAffairs, 2011, ISBN: 978-161-0390-699
 • BUREŠ, Oldřich. Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4601-2
 • SMITH, Michael E. International Security: Politics, Policy, Prospects. 2. London: Palgrave, 2017, ISBN: 978-1-137- 58292-8.
 • EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Praha: Karolinum, 2011, ISBN: 978-80-246-1956-9
 • STOJAR, Richard, Jakub FUČÍK, Lukáš DYČKA, Josef PROCHÁZKA, Libor FRANK, Josef KRAUS, Dalibor PROCHÁZKA a Antonín NOVOTNÝ. Vybrané trendy vývoje bezpečnostního prostředí a možné implikace pro ozbrojené síly (ČR). 2. (aktualizované) vydání. Brno: Univerzi
 • HRINKO, M., MUZIKOVÁ, K.: Činnost SBS a spolupráce s policii při sportovních akcích Zborník 23. Mezinárodné vedecké konferencie Riešenie krizových situácií v špecifickom prostředí. FBI UNIZA Žilina, 2018, ISBN: 978-80- 554-1332-7
 • RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC, Petr Mlsna a kol. Ústava České republiky, Zákon o bezpečnosti České republiky, Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN: 978-80-7478-809-3
 • EICHLER, Jan a kol. Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodní organizací a ČLR. Praha: Oeconomica, 2013, ISBN: 978-80-245-1992
 • HRINKO, Martin a Mária KLENOVÁ. Protection of soft targets in the Czech Republic and Police Response to attack of active shooter. In Vysoká škola Žilina. Zborník 22. Mezinárodné vedecké konferencie Riešenie krizových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: Vysoká škola Žilina, 2017. s. 122-129. ISBN 978-80-554-1332-7. Protection of soft targets in the Czech Republic and Police Response to attack of active shooter info
Výukové metody
Prezentace, výuka, diskuze a cvičení. V rámci cvičení je zahrnuto skupinové zpracovávání úkolů. Ústní zkouška.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie. Ústní zkouška.
Informace učitele
V průběhu roku bude k dispozici monografické skriptum zpracované pro výuku tohoto předmětu (autoři Svoboda/Hrinko).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.