d22003 Organizace bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb

Vysoká škola CEVRO
podzim 2022
Rozsah
14/12/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Paďourek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Paďourek, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Po 15:30–16:50 Učebna 208/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22003/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Paďourek
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Studenti si rozšíří znalosti a utříbí své povědomí o klíčových pojmech a problémech bezpečnosti, organizace bezpečnostních a zpravodajských složek ČR a jejich postavení v bezpečnostním systému ČR, o jejich reakcích na aktuální bezpečnostní výzvy současnosti, ale i o mezinárodní spolupráci a zasazení těchto složek do bezpečnostních struktur euroatlantického prostředí. Ve cvičeních si pak prohloubí své praktické dovednosti kritické analýzy a argumentační schopnosti. Konkrétní cvičení budou realizována se specifickým zaměřením na kontroverzní témata, jež formují bezpečnostní a strategickou kulturu země i její praktickou bezpečnostní politiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti si rozšíří znalosti o pojmu bezpečnosti a dalších klíčových termínů, seznámí se se závěry Kodaňské školy bezpečnostních studií a utříbí své povědomí o organizaci bezpečnostních a zpravodajských složek ČR obecně (v kontextu jejich zákonného postavení v rámci aktuálního bezpečnostního prostředí ČR, vlivu konkrétních bezpečnostních hrozeb na jejich organizaci a působnost, popisu jejich postavení v bezpečnostním systému ČR, rozboru právního rámce z pohledu celkového právního rámce bezpečnosti ČR a popisu konkrétní spolupráce mezi jednotlivými složkami). Na konkrétních příkladech se studenti seznámí s jejich transformací po r. 1989, aktuální organizací, konkrétním právním rámcem a popisem a rozborem aktuálních výzev (úkolů). Předmět rovněž nabídne podrobné představení mezinárodní spolupráce českých bezpečnostních sborů a v určitých aspektech porovná situaci ve vybraných státech světa. Ve cvičeních si pak studenti prohloubí své praktické dovednosti kritické analýzy a argumentační schopnosti. Konkrétní cvičení budou realizována se specifickým zaměřením na kontroverzní témata z oblasti bezpečnostních sborů ČR. Na cvičení budou zváni i představitelé konkrétních bezpečnostních sborů osobně
Výstupy z učení
1. Konceptualizace pojmu bezpečnosti a dalších klíčových termínů. Popis bezpečnostního prostředí ČR
2. Reakce bezpečnostních složek a zpravodajských služeb ČR na klíčové bezpečnostní hrozby současnosti
3. Tvrdá a měkká síla v bezpečnostní politice
4. Bezpečnost a bezpečnostní kultura, strategie a strategická kultura. Zásadní strategické dokumenty ČR z oblasti zajišťování bezpečnosti
5. Ústavní a právní rámec bezpečnosti ČR – realita a diskuse
6. Evoluce bezpečnostního systému a bezpečnostní politiky ČR
7. Integrovaný záchranný systém a jeho složky
8. Zpravodajský systém ČR a jeho složky
9. Policie v 21. století – role a výzvy
10. Zpravodajské služby v 21. století – role a výzvy
11. Mezinárodní spolupráce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb jako klíčový nástroj při zajištění bezpečnosti ČR
12. Privatizace bezpečnosti – zahraniční zkušenosti a příklady ČR
Osnova
 • 1. Konceptualizace pojmu bezpečnosti a dalších klíčových termínů. Popis bezpečnostního prostředí ČR
 • 2. Reakce bezpečnostních složek a zpravodajských služeb ČR na klíčové bezpečnostní hrozby současnosti
 • 3. Tvrdá a měkká síla v bezpečnostní politice
 • 4. Bezpečnost a bezpečnostní kultura, strategie a strategická kultura. Zásadní strategické dokumenty ČR z oblasti zajišťování bezpečnosti
 • 5. Ústavní a právní rámec bezpečnosti ČR – realita a diskuse
 • 6. Evoluce bezpečnostního systému a bezpečnostní politiky ČR
 • 7. Zpravodajský systém ČR a jeho složky
 • 8. Policie ve 21. století – role a výzvy
 • 9. Zpravodajské služby v 21. století – role a výzvy
 • 10. Mezinárodní spolupráce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb jako klíčový nástroj při zajištění bezpečnosti ČR
 • 11. Privatizace bezpečnosti – zahraniční zkušenosti a příklady ČR
Literatura
  povinná literatura
 • KŘÍŽ, Zdeněk and Miroslav MAREŠ. Security sector transformation in the Czech Republic. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 2011, XX, No 3, p. 43-60. ISSN 1337-5482.
 • MICHÁLEK, Luděk, Ladislav POKORNÝ, Jozef STIERANKA a Michal MARKO. Zpravodajství a zpravodajské služby. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 303 s. ISBN: 978-80-7380-428-2.
 • BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap DE WILDE. Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. ISBN: 80-903333-6-2
 • SMITH, Michael E. International Security: Politics, Policy, Prospects. 2. London: Palgrave, 2017. ISBN: 978-1-137- 58292-8
 • HRINKO, Martin a kol. Pořádková činnost policie, nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, ISBN: 978-80-7380-793-1
 • TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě: Mapování proměn vnitřního bezpečnostního pole na případech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Brno: CDK, 2019. ISBN: 978-80- 7325-465-0
 • KARAFFA, Vladimír a Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA. Vybrané kapitoly o bezpečnosti, CEVRO Institut, Praha, 2022. 622 stran, ISBN: 978-80-87125-35-9
 • STOJAR, Richard, Jakub FUČÍK, Lukáš DYČKA, Josef PROCHÁZKA, Libor FRANK, Josef KRAUS, Dalibor PROCHÁZKA a Antonín NOVOTNÝ. Vybrané trendy vývoje bezpečnostního prostředí a možné implikace pro ozbrojené síly (ČR). 2. (aktualizované) vydání. Brno: Univer
 • HRINKO, Martin. Bezpečnostní hrozby a veřejný pořádek. Monografická recenzovaná publikace a učebnice, Vydalo CEVRO Institut Praha, Powerprint s.r.o. Praha, Praha 2021, 265 stran, ISBN: 978-8087125-34-2
  doporučená literatura
 • RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC, Petr Mlsna a kol. Ústava České republiky, Zákon o bezpečnosti České republiky, Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-809-3
 • NYE, Joseph S. The future of power. New York: PublicAffairs, 2011. ISBN: 978-161-0390-699
 • POKORNÝ, Ladislav. Základy právní úpravy činnosti zpravodajských služeb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 2007, 73 s. ISBN: 978-80-7251-242-3
 • EICHLER, Jan a kol. Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodní organizací a ČLR. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN: 978-80-245-1992
 • KRIEGER, Wolfgang. Dějiny tajných služeb: od faraonů k CIA. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2011, 325 s. Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN: 978-80-7429-170-8.
 • BUREŠ, Oldřich. Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4601-2
 • ZEMAN, Petr. Zpravodajský cyklus - klišé nebo nosný koncept? Obrana a strategie, 1/2010, s. 45-64, ISSN 1214-6463
 • POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby, jejich působnost a oprávnění, Bezpečnostní teorie a praxe, Praha, 2/2012, ISSN 1801-8211
 • MAREŠ, Miroslav a Daniel NOVÁK. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-7598-202-5
 • POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby. 1. vyd. Praha, Nakl. Auditorium, 2012, 150 s. ISBN: 978-80-87284-21-6
 • BUZAN, Barry and Ole WAEVER. Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN: 978-0-521-81412-6
 • POKORNÝ, Ladislav. Kotázce vymezení oprávnění zpravodajských služeb, Policejná teória a prax 3/2014, 12 s., ISSN 1335-1370
Výukové metody
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.