d22005 Bezpečnostní technologie ve fyzické ochraně

CEVRO Institut
podzim 2022
Rozsah
48/12/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kaválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Kamila Vendula Muziková, LL.M. (přednášející)
Ing. Josef Myslín, Ph.D., MSc., MPA (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kaválek, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Čt 12:30–13:50 Zasedačka 16/B, Čt 14:00–15:20 Zasedačka 16/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22005/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Kaválek, K. Muziková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Student získá studiem teoretické znalosti důležité k pochopení problematiky ochrany osob a majetku, které za využití procesu posuzování a ošetření rizik, dokáže aplikovat na konkrétní oblasti fyzické ochrany v oblasti mechanických, elektrických, nebo režimových zábranných systémech s predikcí do budoucna.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student získá studiem teoretické znalosti důležité k pochopení problematiky ochrany osob a majetku, které za využití procesu posuzování a ošetření rizik, dokáže aplikovat na konkrétní oblasti fyzické ochrany v oblasti mechanických, elektrických, nebo režimových zábranných systémech s predikcí do budoucna.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a specifikovat fyzickou bezpečnost
- charakterizovat bezpečnost a členit ji
- popsat právní rámec, vývojové trendy a pojmosloví.
- popsat pojem a účel technické ochrany obvodové, plášťové. prostorové a předmětové.
- popsat účel fyzické ostrahy, její pojmosloví, členění, taktiku, metodiku, cíl, funkci vč. režimové ochrany.
- dále popis a charakteristiku kamerových, poplachových a dohledových systémů a jejich přístupových i docházkových systémů, RFID technologií aj.
- student bude schopen charakterizovat a ovládat problematiku biometrických znaků a systémů.
- student bude schopen zvládnou popis teorie posuzování rizik ve fyzické bezpečnosti. Identifikace, analýza, hodnocení a ošetření rizik.
- dále bude umět technicky posoudit rizika - volba vhodných technik pro proces posouzení rizika ve fyzické bezpečnosti a bude ovládat komplexně bezpečnostní expertízu objektu.
Osnova
 • 1. Fyzická bezpečnost - charakteristika, členění, právní rámec, vývojové trendy, pojmosloví.
 • 2. Technická ochrana obvodová.
 • 3. Technická ochrana plášťová.
 • 4. Technická ochrana prostorová, předmětová.
 • 5. Fyzická ostraha - pojmosloví, členění, taktika, metodika, cíl, funkce.
 • 6. Režimová ochrana.
 • 7. Kamerové, poplachové a dohledové systémy.
 • 8. Přístupové a docházkové systémy, RFID technologie.
 • 9. Biometrické systémy v ochraně objektu.
 • 10. Teorie posuzování rizik ve fyzické bezpečnosti. Identifikace, analýza, hodnocení a ošetření rizik.
 • 11. Techniky posouzení rizika - volba vhodných technik pro proces posouzení rizika ve fyzické bezpečnosti.
 • 12. Bezpečnostní expertíza, analýza rizik, prognózování, plánování ochrany objektu.
Literatura
  povinná literatura
 • Čech, B.: Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi, Skripta PA ČR, Praha, Praha 2000
 • Palmite, A. R.: Securities Regulation: Examples & Explanations, Aspen Publ, 2017, ISBN13 (EAN): 978-14-5488-130-8
 • Uhlář, J.: Technická ochrana objektů 1,2,3, Skripta PA ČR Praha, Praha 2001.
 • Lukáš, L. a kol.: Teorie bezpečnosti, Verbum, Univerzita T. Bati ve Zlíně, 2017, ISBN 978-80-87500-89-7.
 • Čandík, M.: Objektová bezpečnost, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, ISBN 80-7318-217-3
 • Palmite, A. R.: Securities Regulation: Examples & Explanations, Aspen Publ, 2017, ISBN13 (EAN): 978-14-5488-130-8
  doporučená literatura
 • Křeček, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, s.r.o., 2006, ISBN 80-86445-04-06
Výukové metody
Výuka s powerpointovou podporou (prezentaci), cvičení, skupinová řešení, samostatné vypracování seminární práce s následnou skupinovou diskuzí a zhodnocení pedagogem. Metody učení, deskripce a ověření znalostí získané studentem během výuky a cvičení.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.