d97096 Ekonomie

Vysoká škola CEVRO
podzim 2022
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (přednášející)
doc. Dr. Ing. Václav Liška (přednášející)
Garance
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Katedra ekonomie – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Út 12:30–13:50 Učebna 205, Út 14:00–15:20 Učebna 205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d97096/cviceni: Út 15:30–16:50 Učebna 205, I. Bažantová, V. Liška
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními pojmy a poznatky ekonomické vědy, především mikroekonomie, makroekonomie a dalších aplikovaných ekonomických disciplín.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vysvětlit základní ekonomické pojmy a modely - analyzovat základní ekonomické problémy - aplikovat základní principy ekonomického chování ekonomických subjektů a fungování trhů na soudobou ekonomiku a řešit jednoduché aplikační příklady
Osnova
 • ÚVOD DO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ: 1. Základní pojmy, metodologie (co je ekonomie, předmět a metodologie ekonomie, základní ekonomická otázka, ekonomické systémy, transformace ekonomiky, formování trhu a tržní mechanismus, ekonomický koloběh, ekonomické subjekty, vlastnictví, vlastnická práva a transakční náklady). 2. Trh, konkurence (trhy, typy trhů, tržní rovnováha a efektivnost, neviditelná ruka trhu, Konkurence a regulace, typy nedokonalé konkurence, vznik a typy monopolu, hospodářská soutěž. Tržní selhání: veřejné statky, tragédie obecní pastviny, pozitivní a negativní externality, morální hazard, státní řešení tržních selhání, tržní řešení tržních selhání. Vládní selhání: Ekonomická teorie politiky, byrokracie, teorie středového voliče, politický cyklus, centrální plánování, Peltzmanův efekt, státní zásahy do cen, cenový strop, minimální cena, minimální mzda, daně a subvence. ÚVOD DO MIKROEKONOMIE: 3. Chování spotřebitele, poptávka (užitečnost a poptávka, používání marginální analýzy, mezní užitek, zákon klesajícího mezního užitku, spotřebitelský přebytek). 4. Teorie firmy a podnikání (firma a její vznik, teorie výroby, výrobní faktory, chování výrobce, nabídka, hospodářský výsledek, základní účetní dokumenty, možnosti financování firmy, analýza nákladů, cenová elasticita nabídky a poptávky). 5. Trhy výrobních faktorů (formování cen na trhu výrobních faktorů – poptávka a nabídka výrobních faktorů. Trh kapitálu, poptávka po penězích, odlišení funkce peněz a kapitálu, bankovní soustava, investiční rozhodování a investiční instrumenty. Trh práce, nabídka práce a poptávka po práci, nezaměstnanost. ÚVOD DO MAKROEKONOMIE: 6. Výkonnost ekonomiky (makroekonomický výstup ekonomiky a jeho měření, reálný a potenciální produkt, Okunův zákon, základní národohospodářské agregáty). 7. Hospodářský cyklus a hospodářský růst (strukturální a cyklické výkyvy, fáze hospodářského cyklu, příčiny hospodářského cyklu, typy a zdroje hospodářského růstu, ovlivnění hospodářskou politikou). 8. Peníze, peněžní a měnová politika CB (peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, úloha zlata, tvorba peněz a trh peněz, inflace, její měření, příčiny a důsledky inflace, inflace a nezaměstnanost, inflace a růst, inflační cílování, nezávislost centrální banky, její postavení, měnový kurz, zakotvení a typy, Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu). 9. Fiskální politika, veřejné rozpočty a daně (veřejné rozpočty a státní rozpočet, tvorba a struktura, schodky, poplatky, daně, typy daní v ČR a daňové sazby, šedá ekonomika a Lafferova křivka, měření nerovnoměrnosti v důchodech). ÚVOD DO ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍCH VZTAHŮ: 10. Otevřená ekonomika, mezinárodní obchodní vztahy, ek. integrace a EU (důvody existence mezinárodní obchodní výměny, liberální a protekcionistické koncepce, absolutní a komparativní výhody, cla, dovozní kvóty a ostatní překážky obchodu, platební bilance, obchodní bilance a zahraniční dluh, ekonomická integrace).
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vyd. C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6.
  doporučená literatura
 • ROJÍČEK, Marek, SPĚVÁČEK, Vojtěch, VEJMĚLEK, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 543 s. ISBN 978-80-247-5858-9.
 • BRČÁK, Josef, Bohuslav SEKERKA a Roman SVOBODA. Mikroekonomie: teorie a praxe. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 283 s. ISBN 978-80-7380-453-4.
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. 252 s. ISBN 978-80-271-0120-7.
 • DEPKEN, Craig A. Mikroekonomie bez předchozích znalostí: [průvodce pro samouky]. 1. vyd. V Brně: BizBooks, 2013. 296 s. ISBN 978-80-265-0037-7
 • BRČÁK, Josef, SEKERKA Bohuslav a Dana STARÁ. Makroekonomie - teorie a praxe. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7380-492-3.
Metody hodnocení
PS: průběžné ústní ověřování znalostí na seminářích a závěrečný písemný test (otevřené otázky) KS. závěrečný písemný test (otevřené otázky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.