k146566 Ochrana osobních údajů

CEVRO Institut
podzim 2023
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Červenková, MBA (přednášející)
JUDr. Lucie Mašková, MBA (přednášející)
Garance
JUDr. Lucie Mašková, MBA
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k146566/praha: So 7. 10. 15:30–19:50 Učebna 203, Pá 27. 10. 11:00–13:50 Učebna 103, So 2. 12. 9:30–13:50 Učebna 103, P. Červenková, L. Mašková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Ochrana osobních údajů obecně
 • 2. Právo na ochranu soukromí jako jedno ze základních lidských práv a kontext v seznamu základních lidských práv
 • 3. Právo na ochranu soukromí v mezinárodních, ústavních, evropských a zákonných právních předpisech
 • 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • 5. Zákon o zpracování osobních údajů
 • 6. Přesah ochrany osobních údajů do zákonných norem neupravujících primárně ochranu soukromí
 • 7. Trestněprávní ochrana soukromí v kontextu ochrany osobních údajů
 • 8. Ochrana osobních údajů v obchodních společnostech
 • 9. Specifika ochrany osobních údajů v rámci činnosti orgánů veřejné moci
 • 10. Pracovní právo a ochrana soukromí zaměstnanců, ochrana jejich osobních údajů
 • 11. Práva subjektů údajů
 • 12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Literatura
  povinná literatura
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 sp. zn. Pl. ÚS 4/94
 • Pokyny EDPB (dříve WP 29) k transparentnosti podle nařízení 2016/679
 • Pokyny EDPB (dříve WP 29) 07/2020 k pojmům správce a zpracovatele v GDP
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 2 odst. 3, § 8a, § 8b, § 8c)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10
 • Pokyny EDPB (dříve WP 29) 4/2019 k článku 25 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Stanovisko EDPB (dříve WP 29) č. 2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti
 • Pokyny EDPB (dříve WP 29) 5/2020 k souhlasu podle nařízení 2016/679
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  doporučená literatura
 • Listina základních práv Evropské unie z roku 2012
 • Pokyny EDPB (dříve WP 29) týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Smlouva o fungování Evropské unie z roku 2012
 • Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948
 • Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z roku 1981
 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv z roku 195
Výukové metody
Řízené konzultace – interaktivní kontaktní forma výuky v předem určených termínech (pátky/soboty) Individuální konzultace Elektronické studijní opory umístěné v informačním systému školy Povinná a doporučená literatura dostupná v knihovně školy Další tištěné a elektronické studijní materiály umístěné v informačním systému školy nebo v knihovně školy
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/k146566