Cíle studijního programu

Studijní program nabízí studentům možnost získat podrobné a specifické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR i v jiných evropských zemích, rozhodovacích procesech v této oblasti včetně rozsáhlé kontrolní činnosti, evropské hospodářské integraci a informačních technologiích. Výuka je zaměřena na interdisciplinární souvislosti a evropskou dimenzi správního práva, a to včetně vybraných meziodvětvových souvislostí a souvislostí s evropským a mezinárodním právem.

Základní filosofií oboru je myšlenka úzce provázat některé předměty vysvětlující obecné zákonitosti fungování veřejné správy, tj. předměty teoretické (Správní věda) a předměty pokrývající specifickou problematiku vztahující se k veřejné správě (Právo informačních technologií). Toto vysvětlení je vystavěno na předmětech celoškolského základu, v rámci kterých jsou studenti seznámeni se základy mezinárodního práva veřejného, prevencí hospodářské kriminality a e-Governmentu.

Student získá nejen solidní znalost teoretických přístupů ve veřejné správě, ale též schopnost rozumět společenskému, právnímu a politickému kontextu fungování veřejné správy v ČR a v jiných evropských zemích. Zároveň získá potřebné znalosti o správní vědě a o její aplikaci v praxi, včetně informací o nových metodách řízení založených na informačních technologiích. V rámci e-Governmentu se absolvent naučí komunikovat s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a zvládat veškeré procesy s tím související, zejména tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. Naučí se též zadávat veřejné zakázky v oblasti ICT.

Student si tedy postupně osvojí i principy organizace a fungování správních soudů a Ústavního soudu, jako jedné ze základních kontrol činnosti veřejné správy. Na základě teoretických znalostí z oblasti správního práva se naučí zvládnout aplikační praxi a pochopit souvislosti mezi různými odvětvími správního práva i jiných právních odvětví.

V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat a prohlubovat své znalosti z dalších právních směrům, z ekonomie, politologie, dějin, politické filosofie, případně si může zvolit praktický trénink manažerských dovedností. Zaměření mimoprávních předmětů reaguje na skutečnost, že řada současných problémů veřejné správy volá po interdisciplinárním, resp. multidisciplinárním pohledu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program nabízí studentům možnost získat podrobné a specifické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR i v jiných evropských zemích, rozhodovacích procesech v této oblasti včetně rozsáhlé kontrolní činnosti, evropské hospodářské integraci a informačních technologiích. Výuka je zaměřena na interdisciplinární souvislosti a evropskou dimenzi správního práva, a to včetně vybraných meziodvětvových souvislostí a souvislostí s evropským a mezinárodním právem.

  Základní filosofií oboru je myšlenka úzce provázat některé předměty vysvětlující obecné zákonitosti fungování veřejné správy, tj. předměty teoretické (Správní věda) a předměty pokrývající specifickou problematiku vztahující se k veřejné správě (Právo informačních technologií). Toto vysvětlení je vystavěno na předmětech celoškolského základu, v rámci kterých jsou studenti seznámeni se základy mezinárodního práva veřejného, prevencí hospodářské kriminality a e-Governmentu.

  Student získá nejen solidní znalost teoretických přístupů ve veřejné správě, ale též schopnost rozumět společenskému, právnímu a politickému kontextu fungování veřejné správy v ČR a v jiných evropských zemích. Zároveň získá potřebné znalosti o správní vědě a o její aplikaci v praxi, včetně informací o nových metodách řízení založených na informačních technologiích. V rámci e-Governmentu se absolvent naučí komunikovat s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a zvládat veškeré procesy s tím související, zejména tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. Naučí se též zadávat veřejné zakázky v oblasti ICT.

  Student si tedy postupně osvojí i principy organizace a fungování správních soudů a Ústavního soudu, jako jedné ze základních kontrol činnosti veřejné správy. Na základě teoretických znalostí z oblasti správního práva se naučí zvládnout aplikační praxi a pochopit souvislosti mezi různými odvětvími správního práva i jiných právních odvětví.

  V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat a prohlubovat své znalosti z dalších právních směrům, z ekonomie, politologie, dějin, politické filosofie, případně si může zvolit praktický trénink manažerských dovedností. Zaměření mimoprávních předmětů reaguje na skutečnost, že řada současných problémů veřejné správy volá po interdisciplinárním, resp. multidisciplinárním pohledu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent získává potřebné specifické znalosti ohledně fungování celé veřejné správy z hlediska její organizace i rozhodovací činnosti, znalosti veřejných financí v evropském kontextu.
  • Absolvent solidní znalost jejich širšího kontextu-především ústavně-právního a politického systému.
  • Absolvent zná systémy veřejné správy v jiných evropských zemích a dokáže se orientovat v principech a zásadách mezinárodního práva veřejného.
  • Absolvent se vyzná ve fungování jednotlivých kontrol veřejné správy a má základní znalosti v oblasti ústavního a správního soudnictví.
  • Absolvent rozumí vývoji moderní veřejné správy, otázkám evropského práva v oblasti veřejné správy a dokáže aplikovat e-Goverment a právo informačních technologií.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu VEŘEJNÁ SPRÁVA se uplatní jako konzultant, poradce, manažer, právník, který je schopen provádět, jak dílčí analýzu fungování veřejné správy, tak analýzy jejich jednotlivých oblastí. Absolventi mají díky nabytým kompetencím možnost působit v řídících funkcích ve veřejném i soukromém sektoru na pozicích, na nichž je vyžadováno samostatné řešení komplexních právních situací a náročných právních problémů.

  Instituce, ve kterých bude moci absolvent uplatnit získané vzdělání, se dají rozdělit do několika skupin. První tvoří oblast veřejné správy, v nejširším možném smyslu, tedy v podobě státní správy i samosprávy na úrovni obce, kraje, či celého státu.

  Druhou skupinou možných zaměstnavatelů je široká oblast soukromé sféry-firem, konzultačních a poradenských společností, kde absolvent bude moci zúročit svou znalost fungování procesů ve veřejné správě a právního rámce. Vzhledem k zapojení vysoké školy CEVRO institutu do zahraničních výměnných studentských programů a rostoucímu počtu zahraničních hostujících profesorů a dalších aktivit, v rámci nichž je třeba využívat znalost cizích jazyků, najde absolvent uplatnění též v cizojazyčném prostředí, např. v nadnárodních firmách.

  Vzhledem k zapojení ČR do evropských integračních procesů, třetí skupinu institucí, kde se mohou absolventi studia uplatnit, jsou nejrůznější mezinárodní instituce, kde se mohou absolventi uplatnit zejména v orgánech spojených s Evropskou unií.

  Absolvent programu je kromě přípravy na působení v soukromé i veřejné sféře velmi dobře připraven na další akademickou kariéru v oboru práva ICT a souvisejících právních oborech. Schopnost účastnit se společných výzkumných a pedagogických projektů jim dává též možnost uplatnění na univerzitách a v institucích v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plány tvoří povinné předměty, na něž připadá přes 70 % celkové kreditové zátěže (87 kreditů z celkových 120). Mezi další studijní povinnosti patří státní závěrečné zkoušky a diplomová práce (včetně obhajoby), za které student získá celkem 23 kreditů. Zbývající kredity v celkovém počtu 10 student získá absolvováním volitelných předmětů. Mezi volitelné předměty patří vybrané povinné předměty blízkých navazujících magisterských studijních programů (zejména Obchodně právní vztahy nebo Bezpečnostní studia), cizí jazyky a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém).

  Kreditový systém – ECTS

  Rozsah vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Právo v obchodních vztazích (Bc.)

  Volněji lze navazovat i v případě absolvování bakalářských studijních programů Praxe veřejné správy nebo Ekonomika a finance.

  Pro absolventy navazujícího magisterského programu Veřejná správa vysoká škola CEVRO Institut dlouhodobě připravuje profesně a manažersky laděné vzdělávání v rámci svých programů Veřejná správa a lidské zdroje (MPA), Bezpečnostní a krizový management (MPA) nebo Ochrana informací (LL.M.).

Základní údaje

Zkratka
N-VS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

47
počet aktivních studentů
79
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje