Cíle studijního programu

Navazující magisterský studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané manažery pro oblast řízení sociálních služeb včetně vrcholového vedení organizací poskytujících sociální služby. Studijní program Management sociálních služeb v evropském kontextu řeší problém nedostatku kvalitních manažerů sociálních služeb, kteří disponují již při vstupu na trh práce odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení provozu institucí a zařízení sociálních služeb v kontextu evropského hospodářského prostoru.

Cílem studijního programu Management sociálních služeb v evropském kontextu je:

-připravit kvalitní budoucí řídící pracovníky sociálních služeb, kteří disponují dokonalou znalostí profesní problematiky, ale také politickoekonomickým přehledem o strategickém vývoji sektoru sociálních služeb v České republice a ostatních evropských zemích,

-rozšíření znalostí týkající se systému inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v sociálních službách včetně platné mezinárodní legislativy,

-vývoj profese na podporu vědecké práce,

-umožnit systémové vzdělávání řídících pracovníků sociálních služeb v měnících se legislativních podmínkách, dynamickém rozvoji nestátních poskytovatelů sociálních služeb a rozšiřující se možnosti poskytovat sociální a zdravotní služby občanům jiných členských zemí Evropské unie,

-připravit absolventa pro zvládnutí řídících, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vrcholového managementu sociálních služeb s důrazem na fundraising a schopnost spolupráce a komunikace na mezinárodní úrovni.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané manažery pro oblast řízení sociálních služeb včetně vrcholového vedení organizací poskytujících sociální služby. Studijní program Management sociálních služeb v evropském kontextu řeší problém nedostatku kvalitních manažerů sociálních služeb, kteří disponují již při vstupu na trh práce odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení provozu institucí a zařízení sociálních služeb v kontextu evropského hospodářského prostoru.

  Cílem studijního programu Management sociálních služeb v evropském kontextu je:

  -připravit kvalitní budoucí řídící pracovníky sociálních služeb, kteří disponují dokonalou znalostí profesní problematiky, ale také politickoekonomickým přehledem o strategickém vývoji sektoru sociálních služeb v České republice a ostatních evropských zemích,

  -rozšíření znalostí týkající se systému inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v sociálních službách včetně platné mezinárodní legislativy,

  -vývoj profese na podporu vědecké práce,

  -umožnit systémové vzdělávání řídících pracovníků sociálních služeb v měnících se legislativních podmínkách, dynamickém rozvoji nestátních poskytovatelů sociálních služeb a rozšiřující se možnosti poskytovat sociální a zdravotní služby občanům jiných členských zemí Evropské unie,

  -připravit absolventa pro zvládnutí řídících, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vrcholového managementu sociálních služeb s důrazem na fundraising a schopnost spolupráce a komunikace na mezinárodní úrovni.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Je schopen zastávat manažerskou pozici v sociálních institucích, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celků v sociální oblasti.
  • Absolvent prokazuje odborné znalosti evropských modelů sociální politiky, specifik sociální práce v sociálních službách, strategického a projektového managementu a systémů veřejné správy v evropských zemích.
  • Dále dokáže kriticky porovnat pohledy standardních ekonomických modelů na klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a zhodnotit jejich aplikace na aktuální hospodářsko-politické problémy.
  • Absolvent disponuje také nezbytnými znalostmi souvisejícími s plánováním a řízením kvality sociálních služeb v kontextu mezinárodního soukromého a veřejného práva.
  • Absolvent studijního programu má obecnou způsobilost k samostatnému a odpovědnému rozhodování v oblasti sociálních služebna na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi uplatní synergii odborných znalostí z oblasti sociální práce, národního a mezinárodního práva, komparatistiky veřejné správy a veřejných politik, stejně jako manažerských dovedností v těchto typech pracovních pozic:

  -metodik a supervizor řízení sociálních služeb,

  -manažer poskytovatele sociálních služeb,

  -řídící úředník odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality,

  -řídící úředník odborů sociálních věcí na úrovni ústředních orgánů státní správy,

  -konzultant v oblasti řízení sociálních služeb,

  -konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,

  -asistent poslance/senátora,

  -vědecký pracovník,

  -učitel managementu sociálních služeb a dalších subdisciplín oboru na úrovni středních a vyšších odborných škol.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program Management sociálních služeb v evropském kontextu – standardní doba studia 2 roky, celkový počet kreditů: 120 Povinné předměty – celkový počet kreditů: 114 (95 % z celkového počtu kreditů)

  Předměty profilujícího základu (PZ a ZT) - celkový počet kreditů: 53, z toho základní teoretické předměty (ZT) celkový počet kreditů: 14

  Délka jedné vyučovací hodiny činí 40 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program poskytuje všeobecné vzdělání v oblasti sociální práce a ekonomických oborů na navazujícím magisterském stupni. Ve studiu lze dále pokračovat v doktorských studijních programech stejného nebo příbuzného zaměření.

Základní údaje

Zkratka
N-MSSEK
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

17
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje