Cíle studijního programu

Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu Politologie je připravovat kvalifikované odborníky na problematiku politických procesů na národní i globální úrovni, seznámených s hlubšími teoretickými koncepty a vybavených kompetencí k jejich kvalifikovanému analyzování.

Také navazující magisterské studium nabízí širší, mezioborový přístup, který patří k největším devizám CEVRO Institutu, coby akademické instituce se širokým společenskovědním profilem. Odtud též vychází základní koncepce úzkého provázání předmětů nabízejících vysvětlení obecných zákonitostí fungování politických systémů s předměty pokrývajícími problematiku ekonomickou, sociologickou, historickou, a mezinárodněpolitickou.

Studijní program Politologie nabízí studentům možnost získat hlubší znalosti o fungování politických systémů demokratických, ale i nedemokratických zemí různého typu.

Těžiště studia spočívá na dvou pilířích:

– Prvním je rozvíjení detailních znalostí metod a problémů komparativní politologie, a to v oblasti stran a stranických systémů, typů a modelů demokracie, teorií demokratických i nedemokratických systémů i problematiky demokratické tranzice se všemi jejími společensko-politickými konsekvencemi. Komparativní pilíř studia je doplněn analýzou evropských systémů veřejné správy, včetně jejich modernizace.

– Druhým pilířem studia je evropský, ale i globální kontext výzkumu politického rozhodování ve všech jeho rovinách. Posluchači se seznámí s konceptem občanské společnosti v sociálních vědách, s podmínkami a formami utváření občanské společnosti v českém prostředí, i v rámci procesu evropské integrace a se základními socio-kulturními předpoklady a důsledky procesu evropské integrace i širšího procesu globalizace. Pozornost bude zároveň zaměřena na metody, tradice a pojmy politické sociologie, stejně jako na teoretické přístupy ke konceptu dobrého vládnutí (good governance) i s jeho aplikacemi ve veřejné správě na (politické i administrativní) lokální, národní, nadnárodní, globální úrovni (multi-level governace). To vše je doplněno o rovinu perspektivu globalizační a geopolitickou.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu Politologie je připravovat kvalifikované odborníky na problematiku politických procesů na národní i globální úrovni, seznámených s hlubšími teoretickými koncepty a vybavených kompetencí k jejich kvalifikovanému analyzování.

  Také navazující magisterské studium nabízí širší, mezioborový přístup, který patří k největším devizám CEVRO Institutu, coby akademické instituce se širokým společenskovědním profilem. Odtud též vychází základní koncepce úzkého provázání předmětů nabízejících vysvětlení obecných zákonitostí fungování politických systémů s předměty pokrývajícími problematiku ekonomickou, sociologickou, historickou, a mezinárodněpolitickou.

  Studijní program Politologie nabízí studentům možnost získat hlubší znalosti o fungování politických systémů demokratických, ale i nedemokratických zemí různého typu.

  Těžiště studia spočívá na dvou pilířích:

  – Prvním je rozvíjení detailních znalostí metod a problémů komparativní politologie, a to v oblasti stran a stranických systémů, typů a modelů demokracie, teorií demokratických i nedemokratických systémů i problematiky demokratické tranzice se všemi jejími společensko-politickými konsekvencemi. Komparativní pilíř studia je doplněn analýzou evropských systémů veřejné správy, včetně jejich modernizace.

  – Druhým pilířem studia je evropský, ale i globální kontext výzkumu politického rozhodování ve všech jeho rovinách. Posluchači se seznámí s konceptem občanské společnosti v sociálních vědách, s podmínkami a formami utváření občanské společnosti v českém prostředí, i v rámci procesu evropské integrace a se základními socio-kulturními předpoklady a důsledky procesu evropské integrace i širšího procesu globalizace. Pozornost bude zároveň zaměřena na metody, tradice a pojmy politické sociologie, stejně jako na teoretické přístupy ke konceptu dobrého vládnutí (good governance) i s jeho aplikacemi ve veřejné správě na (politické i administrativní) lokální, národní, nadnárodní, globální úrovni (multi-level governace). To vše je doplněno o rovinu perspektivu globalizační a geopolitickou.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent studijního programu získává znalosti o fungování politických procesů a politických systémů v národním i globálním měřítku.
  • Absolvent zná principy politické analýzy a politické komparatistiky, zaměřené na oblast stran a stranických systémů, typů a modelů demokracie, demokratických i nedemokratických systémů a problematiky demokratické tranzice.
  • Absolvent rozumí vývoji politiky v globalizovaném světě, umí pracovat s metodologií a pojmovým aparátem politické vědy a politické sociologie, ale například i ekonomie, historické vědy a politické geografie (geopolitiky).
  • Absolvent studijního programu je schopen samostatně analyzovat problémy moderních demokracií na národní úrovni i v širším evropském či globálním měřítku.
  • Absolvent je schopen aplikovat nejaktuálnější teoretické poznatky, rozlišovat různé formy a klíčové odlišnosti politických systém demokratických i nedemokratických zemí, rozlišovat fáze přechodu k demokracii či rizika spojená s tranzicí.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Politologie se uplatní jako politolog či analytik schopný provádět jak dílčí analýzu politického procesu a politických aktérů, tak analýzy v globálním měřítku.

  Uplatnění najdou např. v think- tancích a jiných NGO, jež se věnují politickým a společenským transformacím, vzniku a rozvoji občanské společnosti a občanského vzdělávání či procesům „democracy building“ a „democracy promotion“ či postkonfliktní stabilizace. Uplatní se též v odborném a analytickém zázemí politických organizací, na české či mezinárodní scéně, v mezinárodních organizacích či orgánech Evropské unie. Budou moci poskytovat politické konzultace v rámci státního i soukromého, komerčního i neziskového sektoru.

  Absolventi uplatní synergii odborných znalostí a dovedností v těchto typech pracovních pozic (či veřejných funkcí):

  – učitelé politologických a společenskovědních předmětů na úrovni střední či vyšší odborné školy,

  – hlavní politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích,

  – vedoucí organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace,

  – odborný zaměstnanec zastupitelského úřadu v zahraničí či zahraničního zastupitelského úřadu v ČR,

  – odborný zaměstnanec mezinárodní organizace nebo NGO,

  – novinář či editor média,

  – konzultant domácích či mezinárodních institucí, firem či organizací pro určitý konfliktní region světa,

  – volený člen zastupitelského sboru (národního či Evropského parlamentu, krajského či obecního zastupitelstva).

  Někteří zvláště talentovaní absolventi budou též připraveni na pokračování v postgraduálních doktorských studijních programech v České republice a ve světě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  1. Základní rámec tvoří kreditový systém ECTS. Každý student musí k úspěšnému absolvování získat minimálně 120 kreditů, jejichž strukturu stanoví studijní plány. Jeden kredit odpovídá přibližně 26 hodinám práce.

  2. Studijní plány tvoří: a) povinné předměty, b) státní závěrečné zkoušky, c) volitelné předměty.

  3. Na povinné předměty připadá konkrétně 75 kreditů.

  4. Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou atestací a obhajoby diplomové práce, za které student získá celkem 23 kreditů

  5. Student musí během studia získat minimálně 22 kreditů v rámci volitelných předmětů, mezi něž patří cizí jazyky, specifické předměty pro daný studijní program, které rozšiřují či prohlubují znalosti studenta, vybrané povinné předměty blízkých studijních programů (zejména předměty právní a z oblasti mezinárodních vztahů), předměty dovednostního typu (soft skills) a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém). /Přílohou spisu jsou dva takové předměty, které slouží jako příklady./

  6. Z 22 kreditů připadajících na volitelné předměty musí být minimálně 10 kreditů získáno za studijní povinnosti spjaté s cizími jazyky – konkrétně buď přímo za cizí jazyky, nebo studijní předměty vyučované v cizích jazycích. Tuto povinnost je též možné splnit získáním kreditů za absolvované studijní předměty v rámci mezinárodní studentské výměny (Erasmus aj.).

  7. Délka vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)

  Volněji lze tímto programem navazovat i na dva bakalářské příbuzné studijní programy (Bezpečnostní politika a Praxe veřejné správy).

  Pro absolventy navazujícího magisterského programu Politologie vysoká škola CEVRO Institut dlouhodobě připravuje profesně a manažersky laděné vzdělávání v rámci svých programů zaměřených na problematiku kybernetické bezpečnosti (MBA) a bezpečnostního a krizového managementu (MPA).

Základní údaje

Zkratka
N-POL
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

22
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje