Informační systém CEVRO

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER a Daniel KNÝ. Active Borders in Europa. Identität un kollektives Gedächtnis in grenzübergreifenden Räumen. 1. vyd. Dresden, München: Thelem, 2023, 249 s. ISBN 978-3-95908-309-6.
  2. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER a Daniel KNÝ. Active Borders in Europe: Identity and Collective Memory in the Cross-Border Space. 1. vyd. Cham: Springer, 2023, 151 s. Contribution to Political Science. ISBN 978-3-031-23772-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-23773-7.

  2022

  1. MÜLLER, Karel. Die tschechische Bürgergesellschaft zwischen Monarchismus und Republikanismus. Kritische Reflexion der institutionellen Kultur. In Fasora Lukáš, Květová Miroslava, Lein Richard, Matějka Ondřej. Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Vídeň: LIT Verlag, 2022, s. 95-122. Band 5. ISBN 978-3-643-66104-3.
  2. FLEISSNER, Kamil, Karel MÜLLER, Daniel KNÝ a Luděk FRÁNĚ. Ne/kritická reflexe minulosti a přeshraniční spolupráce v trojmezních Euroregionech Nisa a Šumava. Na cestě od nostalgického hledání kořenů k dialogickému vzpomínání? Historická sociologie. Praha, 2022, roč. 14, č. 1, s. 61-89. ISSN 1804-0616. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363525.2022.5.

  2021

  1. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER a Dan KNÝ. Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru. Praha: FF UK a Filosofický ústav AV ČR, 2021, 176 s. Europaeana Pragensia. ISBN 978-80-7671-024-5.
  2. MÜLLER, Karel. O jazyku, evropanství a aktivní hranici. In Petr Hlaváček, Jan Kysela. Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta. Praha: Acadenia, 2021, s. 700-718, 20 s. 12745. ISBN 978-80-200-3191-4.
  3. MÜLLER, Karel. O umění vládnout aneb proč bych si přál, aby byl u nás každý přiměřeně politicky vzdělán. In Blanka Říchová. Historik mezi politology: životní úděl Jana P. Kučery. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2021, s. 103-121. ISBN 978-80-246-4995-5.

  2020

  1. MÜLLER, Karel. Česká občanská společnost mezi monarchismem a republikanismem. Kritická reflexe institucionální kultury. In Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.). Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020, s. 81-103, 24 s. Svazek 5. ISBN 978-80-88304-48-7.
  2. MÜLLER, Karel a Aleš LISA. Democratic Leadership and Progressive Government in Face of Public Disinterest: Local Political Elites and Civil Public in Post-communist Town. Romanian Journal of Political Science. 2020, roč. 20, č. 1, s. 147-187. ISSN 1582-456X.
  3. MÜLLER, Karel a Luděk FRÁNĚ. Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. Geografické rozhledy. 2020, roč. 30, č. 1, s. 34-37, 10 s. ISSN 1210-3004.
  4. FRÁNĚ, Luděk, Daniel KNÝ, Karel MÜLLER a Kamil FLEISSNER. Přeshraniční spolupráce v trojzemních euroregionech Nisa a Šumava z perspektivy starostů a starostek. Geografie. 2020, roč. 125, č. 2, s. 243-269. ISSN 2571-421X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37040/geografie202012502024.
  5. MÜLLER, Karel. The Role of Civil Society in Liberal Democracy. The Czech Republic Thirty Years Down the Road. Visegrad Europe. Central European Journal. Moskva, 2020, roč. 7, č. 3, s. 89 -104. ISSN 2686-9756.

  2018

  1. MÜLLER, Karel. Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives. 2018, roč. 43, č. 3, s. 119–136. ISSN 0304-3754. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0304375418822894.
  2. MÜLLER, Karel. Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu aneb jak rozhodovat v zájmu těch, kteří nejsou slyšet. Acta Politologica. Praha, 2018, roč. 10, č. 1, s. 57–85. ISSN 1803-8220.
  3. MÜLLER, Karel. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.

  2017

  1. MÜLLER, Karel. Analýza české institucionální kultury. Proměny hranic mezi soukromou a veřejnou sférou v podmínkách každodennosti a svátečnosti od poloviny 19. století do současnosti. Sociální studia/Social Studies. 2017, roč. 14, č. 2, s. 73–97. ISSN 1214-813X.

  2016

  1. MÜLLER, Karel. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici [Czechs, Civil Society and European Challenges]. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016.

  2010

  1. MÜLLER, Karel, Petr VYMĚTAL a Šárka LABOUTKOVÁ. Lobbing v moderních demokraciích [Lobbying in Modern Democracies]. Praha: Grada, 2010, 256 s.

  2009

  1. MÜLLER, Karel a Marek SKOVAJS. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review. 2009, roč. 30, č. 5, s. 501–517. ISSN 0192-5121.

  2008

  1. MÜLLER, Karel. Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity [Europe and Civil Society]. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
  2. MÜLLER, Karel. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity [Political Sociology. Politics and Identity in Transforming Modernities]. Praha: Portál, 2008.

  2006

  1. MÜLLER, Karel. The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations. 2006, roč. 8, č. 2, s. 311–330. ISSN 1369-1481.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 02:53