d83671 Civil Law II

CEVRO University
fall 2020
Extent and Intensity
24/48/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Wed 7. 10. to Sat 19. 12. each odd Monday 14:00–16:50 Učebna 103
 • Timetable of Seminar Groups:
d83671/cviceni: Wed 7. 10. to Sat 19. 12. Tue 8:00–10:50 Učebna 103, V. Pilík, M. Sedláček
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Účelem kurzu je seznámit studenty se základními instituty občanského práva hmotného, které představuje základ systému soukromého práva. Kurz navazuje na předmět Občanské právo hmotné I.Vdruhé části kurzu je věnována pozornost obecným otázkám, závazkovému právu smluvnímu (s přihlédnutím knejčastějším smluvním typům) a závazkovému právu deliktnímu. Pozornost se věnuje i spotřebitelským smlouvám, včetně vlivu Evropského práva na ochranu spotřebitele. Závěrečná část je věnována základům rodinného práva. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět pojmu relativních práv majetkových. Budou schopni vysvětlit proces uzavírání smlouvy, odlišit jednotlivé smluvní typy a popsat jejich základní náležitosti. Obdobně budou schopni rozlišit mezi různými odpovědnostními režimy a popsat základní instituty rodinného práva. Studenti budou schopni aplikovat získané poznatky, zejména v oblasti smluvního práva
Syllabus (in Czech)
 • 1. Bytové spoluvlastnictví.
  2. Správa cizího majetku, svěřenský fond.
  3. Dědické právo (dědický titul, dědická způsobilost, dědění ze zákona).
  4. Dědické právo (dědění ze závěti, dědická smlouva, odkaz).
  5. Vztahy mezi manžely.
  6. Příbuzenství a švagrovství.
  7. Poručenství a jiné formy péče o dítě.
  8. Relativní práva majetková – obecně.
  9. Závazkové právo smluvní a deliktní, kvazikontrakty a kvazidelikty.
  10. Ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy.
  11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, kvazidelikty.
  12. Odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončem písemnou zkouškou. Zkušební okruhy kopírují osnovu předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2011, summer 2012, summer 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2018, spring 2019, summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/d83671