d83671 Civil Substantive Law II

CEVRO Institute
summer 2014
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (lecturer)
Prof. Alena Macková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law - Departments - President - CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Účelem kurzu je seznámit studenty se základními instituty občanského práva hmotného, které představuje základ systému soukromého práva. Kurz navazuje na předmět Občanské právo hmotné I.Vdruhé části kurzu je věnována pozornost obecným otázkám, závazkovému právu smluvnímu (s přihlédnutím knejčastějším smluvním typům) a závazkovému právu deliktnímu. Pozornost se věnuje i spotřebitelským smlouvám, včetně vlivu Evropského práva na ochranu spotřebitele. Závěrečná část je věnována základům rodinného práva. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět pojmu relativních práv majetkových. Budou schopni vysvětlit proces uzavírání smlouvy, odlišit jednotlivé smluvní typy a popsat jejich základní náležitosti. Obdobně budou schopni rozlišit mezi různými odpovědnostními režimy a popsat základní instituty rodinného práva. Studenti budou schopni aplikovat získané poznatky, zejména v oblasti smluvního práva
Syllabus (in Czech)
 • 1. Bytové spoluvlastnictví.
  2. Správa cizího majetku, svěřenský fond.
  3. Dědické právo (dědický titul, dědická způsobilost, dědění ze zákona).
  4. Dědické právo (dědění ze závěti, dědická smlouva, odkaz).
  5. Vztahy mezi manžely.
  6. Příbuzenství a švagrovství.
  7. Poručenství a jiné formy péče o dítě.
  8. Relativní práva majetková – obecně.
  9. Závazkové právo smluvní a deliktní, kvazikontrakty a kvazidelikty.
  10. Ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy.
  11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, kvazidelikty.
  12. Odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončem ústní zkouškou a zápočtem. Zkušební okruhy kopírují osnovu předmětu. Podmínky zápočtu určuje vyučující semináře, zpravidla se jedná o účast na seminářích a napsání zápočtové práce/ zápočtového testu. Udělení zápočtu je podmínkou k účasti na zkoušce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2011, summer 2012, summer 2013, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2018, spring 2019, summer 2020, fall 2020.
 • Enrolment Statistics (summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2014/d83671