d97096 Economics

CEVRO University
fall 2022
Extent and Intensity
48/24/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (lecturer)
doc. Dr. Ing. Václav Liška (lecturer)
Guaranteed by
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Department of Economics – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Tue 12:30–13:50 Učebna 205, Tue 14:00–15:20 Učebna 205
 • Timetable of Seminar Groups:
d97096/cviceni: Tue 15:30–16:50 Učebna 205, I. Bažantová, V. Liška
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními pojmy a poznatky ekonomické vědy, především mikroekonomie, makroekonomie a dalších aplikovaných ekonomických disciplín.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vysvětlit základní ekonomické pojmy a modely - analyzovat základní ekonomické problémy - aplikovat základní principy ekonomického chování ekonomických subjektů a fungování trhů na soudobou ekonomiku a řešit jednoduché aplikační příklady
Syllabus (in Czech)
 • ÚVOD DO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ: 1. Základní pojmy, metodologie (co je ekonomie, předmět a metodologie ekonomie, základní ekonomická otázka, ekonomické systémy, transformace ekonomiky, formování trhu a tržní mechanismus, ekonomický koloběh, ekonomické subjekty, vlastnictví, vlastnická práva a transakční náklady). 2. Trh, konkurence (trhy, typy trhů, tržní rovnováha a efektivnost, neviditelná ruka trhu, Konkurence a regulace, typy nedokonalé konkurence, vznik a typy monopolu, hospodářská soutěž. Tržní selhání: veřejné statky, tragédie obecní pastviny, pozitivní a negativní externality, morální hazard, státní řešení tržních selhání, tržní řešení tržních selhání. Vládní selhání: Ekonomická teorie politiky, byrokracie, teorie středového voliče, politický cyklus, centrální plánování, Peltzmanův efekt, státní zásahy do cen, cenový strop, minimální cena, minimální mzda, daně a subvence. ÚVOD DO MIKROEKONOMIE: 3. Chování spotřebitele, poptávka (užitečnost a poptávka, používání marginální analýzy, mezní užitek, zákon klesajícího mezního užitku, spotřebitelský přebytek). 4. Teorie firmy a podnikání (firma a její vznik, teorie výroby, výrobní faktory, chování výrobce, nabídka, hospodářský výsledek, základní účetní dokumenty, možnosti financování firmy, analýza nákladů, cenová elasticita nabídky a poptávky). 5. Trhy výrobních faktorů (formování cen na trhu výrobních faktorů – poptávka a nabídka výrobních faktorů. Trh kapitálu, poptávka po penězích, odlišení funkce peněz a kapitálu, bankovní soustava, investiční rozhodování a investiční instrumenty. Trh práce, nabídka práce a poptávka po práci, nezaměstnanost. ÚVOD DO MAKROEKONOMIE: 6. Výkonnost ekonomiky (makroekonomický výstup ekonomiky a jeho měření, reálný a potenciální produkt, Okunův zákon, základní národohospodářské agregáty). 7. Hospodářský cyklus a hospodářský růst (strukturální a cyklické výkyvy, fáze hospodářského cyklu, příčiny hospodářského cyklu, typy a zdroje hospodářského růstu, ovlivnění hospodářskou politikou). 8. Peníze, peněžní a měnová politika CB (peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, úloha zlata, tvorba peněz a trh peněz, inflace, její měření, příčiny a důsledky inflace, inflace a nezaměstnanost, inflace a růst, inflační cílování, nezávislost centrální banky, její postavení, měnový kurz, zakotvení a typy, Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu). 9. Fiskální politika, veřejné rozpočty a daně (veřejné rozpočty a státní rozpočet, tvorba a struktura, schodky, poplatky, daně, typy daní v ČR a daňové sazby, šedá ekonomika a Lafferova křivka, měření nerovnoměrnosti v důchodech). ÚVOD DO ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍCH VZTAHŮ: 10. Otevřená ekonomika, mezinárodní obchodní vztahy, ek. integrace a EU (důvody existence mezinárodní obchodní výměny, liberální a protekcionistické koncepce, absolutní a komparativní výhody, cla, dovozní kvóty a ostatní překážky obchodu, platební bilance, obchodní bilance a zahraniční dluh, ekonomická integrace).
Literature
  required literature
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vyd. C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6.
  recommended literature
 • ROJÍČEK, Marek, SPĚVÁČEK, Vojtěch, VEJMĚLEK, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 543 s. ISBN 978-80-247-5858-9.
 • BRČÁK, Josef, Bohuslav SEKERKA a Roman SVOBODA. Mikroekonomie: teorie a praxe. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 283 s. ISBN 978-80-7380-453-4.
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. 252 s. ISBN 978-80-271-0120-7.
 • DEPKEN, Craig A. Mikroekonomie bez předchozích znalostí: [průvodce pro samouky]. 1. vyd. V Brně: BizBooks, 2013. 296 s. ISBN 978-80-265-0037-7
 • BRČÁK, Josef, SEKERKA Bohuslav a Dana STARÁ. Makroekonomie - teorie a praxe. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7380-492-3.
Assessment methods (in Czech)
PS: průběžné ústní ověřování znalostí na seminářích a závěrečný písemný test (otevřené otázky) KS. závěrečný písemný test (otevřené otázky
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2020, fall 2021, fall 2023.
 • Enrolment Statistics (fall 2022, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2022/d97096