d97096 Economics

CEVRO University
winter 2015
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (lecturer)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Economics – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními pojmy a poznatky ekonomické vědy, především mikroekonomie, makroekonomie a dalších aplikovaných ekonomických disciplín. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vysvětlit základní ekonomické pojmy a modely - analyzovat základní ekonomické problémy - aplikovat základní principy ekonomického chování ekonomických subjektů a fungování trhů na soudobou ekonomiku a řešit jednoduché aplikační příklady
Syllabus (in Czech)
  • ÚVOD DO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ: 1. Základní pojmy, metodologie (co je ekonomie, předmět a metodologie ekonomie, základní ekonomická otázka, ekonomické systémy, transformace ekonomiky, formování trhu a tržní mechanismus, ekonomický koloběh, ekonomické subjekty, vlastnictví, vlastnická práva a transakční náklady). 2. Trh, konkurence (trhy, typy trhů, tržní rovnováha a efektivnost, neviditelná ruka trhu, Konkurence a regulace, typy nedokonalé konkurence, vznik a typy monopolu, hospodářská soutěž, selhání trhu - externality, státní zásahy, morální hazard, veřejné statky). ÚVOD DO MIKROEKONOMIE: 3. Chování spotřebitele, poptávka (užitečnost a poptávka, používání marginální analýzy, mezní užitek, zákon klesajícího mezního užitku, spotřebitelský přebytek). 4. Teorie firmy a podnikání (firma a její vznik, teorie výroby, výrobní faktory, chování výrobce, nabídka, hospodářský výsledek, základní účetní dokumenty, možnosti financování firmy, analýza nákladů, cenová elasticita nabídky a poptávky). 5. Trhy výrobních faktorů (formování cen na trhu výrobních faktorů – poptávka a nabídka výrobních faktorů, trh kapitálu, investiční rozhodování a investiční instrumenty, trh práce, nabídka práce a poptávka po práci, nezaměstnanost). ÚVOD DO MAKROEKONOMIE: 6. Výkonnost ekonomiky (makroekonomický výstup ekonomiky a jeho měření, reálný a potenciální produkt, Okunův zákon, základní národohospodářské agregáty). 7. Hospodářský cyklus a hospodářský růst (strukturální a cyklické výkyvy, fáze hospodářského cyklu, příčiny hospodářského cyklu, typy a zdroje hospodářského růstu, ovlivnění hospodářskou politikou). 8. Peníze, peněžní a měnová politika (peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, úloha zlata, poptávka po penězích, odlišení peněz a kapitálu, bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz, inflace, její měření, příčiny a důsledky inflace, inflace a nezaměstnanost, inflace a růst, inflační cílování, nezávislost centrální banky, její postavení, měnový kurz, zakotvení a typy, Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu). 9. Fiskální politika, veřejné rozpočty a daně (veřejné rozpočty a státní rozpočet, tvorba a struktura, schodky, poplatky, daně, typy daní v ČR a daňové sazby, šedá ekonomika a Lafferova křivka, měření nerovnoměrnosti v důchodech). ÚVOD DO ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍCH VZTAHŮ: 10. Otevřená ekonomika, mezinárodní obchodní vztahy, ek. integrace (směna a bohatství, důvody existence mezinárodní směny, liberální a protekcionistické koncepce, absolutní a komparativní výhody, cla, dovozní kvóty a ostatní překážky obchodu, platební bilance, obchodní bilance a zahraniční dluh, ekonomická integrace).
Assessment methods (in Czech)
závěrečnýtest
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2013, winter 2014, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
  • Enrolment Statistics (winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2015/d97096