d101117 Ústavní právo

Vysoká škola CEVRO
jaro 2024
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sylla (přednášející)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (přednášející)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
každou lichou středu 12:30–13:50 Učebna 106, každou lichou středu 14:00–15:20 Učebna 106 a každou sudou středu 15:30–16:50 Učebna 106, každou sudou středu 17:00–18:20 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d101117/cviceni: každé liché pondělí 11:00–12:20 Učebna 106, každé liché pondělí 12:30–13:50 Učebna 106, C. Svoboda
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je podat základní přehled o ústavních principech fungování českého právního řádu. Důraz je při výkladu kladen na tzv. organizační ústavní právo – tedy na strukturu, činnosti a způsob fungování jednotlivých ústavních orgánů. Vdruhé části semestru se pozornost přednáší kproblematice ústavněprávního vymezení práv a svobod jednotlivce, jeho vztahu ke státu a vymezení limitů zásahů státní moci do oblasti ústavně garantovaných lidských práv a svobod.
Osnova
 • 1. Ústavní právo v systému českého právního řádu; pojem, předmět, prameny ústavního práva. Konstitucionalismus. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu, základní státovědné pojmy. Formy vládnutí.
 • 2. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR; Ústavní koncepce ČR a její principy; Státní občanství, právní status cizinců; Státní území a státní hranice; Státní symboly.
 • 3. Principy ústavního systému ČR; znaky demokratického právního státu; základní pojmy a typologie; princip dělby moci; pojem demokratického právního státu, rigidita Ústavy, politická pluralita a svobodná soutěž politických stran.
 • 4. Vývoj ústavního systému v období 1848 - 1916; ústavní systém v období 1. Československé republiky; vývoj ústavního systému v období 1945 – 1989; ústavní poměry v rámci Československé federace po roce 1989; problematika kontinuity a recepce práva; pojem ústavní pořádek.
 • 5. Vztah vnitrostátního práva k právu mezinárodnímu, schvalování a ratifikace mezinárodních smluv; povaha členství České republiky v mezinárodních organizacích; přenos pravomocí státu na Evropskou unii; vztah ústavního a evropského práva, včetně judikatury Ústavního soudu; aplikace evropského práva vnitrostátními orgány; občanství Evropské unie.
 • 6. Ústavní zakotvení reprezentativní a přímé demokracie; ústavní a zákonná úprava voleb do Parlamentu, voleb prezidenta a voleb do krajských a obecních zastupitelstev; volební soudnictví; místní a krajské referendum.
 • 7. Moc zákonodárná; postavení Parlamentu České republiky v ústavním systému; český bikameralismus; vznik, zánik a obsah mandátu člena Parlamentu; ochrana mandátu – ústavní vymezení imunity; orgány Poslanecké sněmovny a Senátu; zákonná úprava jednání komor Parlamentu. Vyřizování petic a dalších podání občanů.
 • 8. Ústavodárný a zákonodárný proces; zákonodárná iniciativa; projednávání návrhů v obou komorách Parlamentu; suspenzivní veto prezidenta; zvláštní a zkrácené procedury projednávání návrhů zákonů; projednávání zákona o státním rozpočtu; vyhlašování zákonů
 • 9. Parlamentní kontrola vlády; vyjadřování důvěry a nedůvěry, interpelace, právo na informace, vyšetřovací komise, kreační funkce Parlamentu; vztah obou komor Parlamentu k ostatním ústavním orgánům; pravomoci komor Parlamentu v oblasti zahraniční a evropské agendy.
 • 10. Ústavní koncepce moci výkonné; jmenování a odvolávání vlády; odpovědnost vlády; činnost vlády a jejích poradních orgánů; působnost ministerstev a dalších ústředních správních úřadů; nařízení a usnesení vlády; státní zastupitelství.
 • 11. Prezident republiky; volba prezidenta; vznik a zánik mandátu prezidenta; výlučné a kontrasignační pravomoci prezidenta republiky; rozhodnutí prezidenta republiky; vztah prezidenta k dalším ústavním orgánům.
 • 12. Ústavní zakotvení České národní banky; pravomoci ČNB a její vztah k dalším ústavním orgánům; Nejvyšší kontrolní úřad; ústavní a zákonné vymezení působnosti NKÚ; vztah NKÚ k Parlamentu a dalším ústavním orgánům.
 • 13. Ústavní zakotvení územní samosprávy; samostatná a přenesená působnost obcí a krajů; orgány obcí a krajů; ústavní a zákonné vymezení místní a regionální normotvorba; ústavní limity zásahů státních orgánů do rozhodnutí orgánů obcí a krajů.
 • 14. Ústavní koncepce ochrany základních práv a svobod; ideová východiska a vývoj ústavní ochrany lidských práv; základní charakteristika Listiny základních práv a svobod; povaha základních a politických práv; práva hospodářská a sociální.
 • 15. Právo na soudní a jinou právní ochranu; ústavní a zákonné vymezení práva na spravedlivý proces; mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti práva na spravedlivý proces.
 • 16. Ústavní principy soudnictví; soustava soudů; vznik, obsah a zánik mandátu soudce; nezávislost a nestrannost soudní moci; rozhodování soudů; státní správa v soudnictví; limity soudcovské samosprávy; kárná odpovědnost soudců.
 • 17. Ústavní soudnictví; postavení, působnost pravomoc Ústavního soudu; vznik, obsah a zánik mandátu soudce Ústavního soudu; průběh řízení před Ústavním soudem; abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti; předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv.
 • 18. Další orgány ochrany práva v České republice; Veřejný ochránce práv; zákonná úprava výkonu advokacie, notářství a exekuční činnosti; Úřad pro ochranu osobních údajů; Finanční arbitr; rozhodci a rozhodčí soudy; mediace.
 • 19. Ústavní principy zajišťování bezpečnosti; ústavní zákon o bezpečnosti České republiky; mimořádné stavy; subjekty zajišťující bezpečnost státu; parlamentní kontrola ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek.
 • 20. Ústavní ochrana základních lidských práv; osobní svoboda; ochrana soukromí; zákaz nucených prací; svoboda svědomí a náboženského vyznání; zákonná úprava postavení církví a náboženských společností; ochrana vlastnictví; ústavní a zákonná úprava vyvlastnění a jiného omezení výkonu vlastnického práva
 • 21. Ústavní ochrana politických práv; svobodná soutěž politických stran; zákonná úprava činnosti a financování politických stran; shromažďovací a sdružovací právo; ústavní a zákonná úprava práva na informace; právo na odpor.
 • 22. Ústavní ochrana hospodářských, sociálních a kulturních práv; právo na vzdělání; koaliční svoboda a právo na stávku; právo na příznivé životní prostředí; práva národních a etnických menšin.
Literatura
  povinná literatura
 • WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2023. ISBN 978-80-7380-911-9
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Petr, Jan KYSELA, Jindřiška SYLLOVÁ, Jiří GEORGIEV a Štěpán PECHÁČEK. Parlament České republiky. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-95-3
 • LANGÁŠEK, Tomáš, Ivo POSPÍŠIL, Vojtěch ŠIMÍČEK a Eliška WAGNEROVÁ. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwe, 2012. 978-80-7357-750-6
 • PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, 1. Díl. Obecná státověda. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-053-6
Metody hodnocení
Ústní zkouška na základě zveřejněných zkouškových okruhů. Celková hodnota výsledku u ústní zkoušky tvoří 70 %. Hodnotu až 30 % má písemná seminární práce zpracovaná na některé ze zveřejněných témat, případně na téma konzultované s vyučuijícím předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/d101117