d101117 Ústavní právo

Vysoká škola CEVRO
léto 2020
Rozsah
0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sylla (přednášející)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je podat základní přehled o ústavních principech fungování českého právního řádu. Důraz je při výkladu kladen na tzv. organizační ústavní právo – tedy na strukturu, činnosti a způsob fungování jednotlivých ústavních orgánů. Vdruhé části semestru se pozornost přednáší kproblematice ústavněprávního vymezení práv a svobod jednotlivce, jeho vztahu ke státu a vymezení limitů zásahů státní moci do oblasti ústavně garantovaných lidských práv a svobod.
Osnova
 • 1. Ústavní právo v systému českého právního řádu; pojem, předmět, prameny ústavního práva. Konstitucionalismus. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu, základní státovědné pojmy. Formy vládnutí.
 • 2. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR; Ústavní koncepce ČR a její principy; Státní občanství, právní status cizinců; Státní území a státní hranice; Státní symboly.
 • 3. Principy ústavního systému ČR; znaky demokratického právního státu; základní pojmy a typologie; princip dělby moci; pojem demokratického právního státu, rigidita Ústavy, politická pluralita a svobodná soutěž politických stran.
 • 4. Vývoj ústavního systému v období 1848 - 1916; ústavní systém v období 1. Československé republiky; vývoj ústavního systému v období 1945 – 1989; ústavní poměry v rámci Československé federace po roce 1989; problematika kontinuity a recepce práva; pojem ústavní pořádek.
 • 5. Vztah vnitrostátního práva k právu mezinárodnímu, schvalování a ratifikace mezinárodních smluv; povaha členství České republiky v mezinárodních organizacích; přenos pravomocí státu na Evropskou unii; vztah ústavního a evropského práva, včetně judikatury Ústavního soudu; aplikace evropského práva vnitrostátními orgány; občanství Evropské unie.
 • 6. Ústavní zakotvení reprezentativní a přímé demokracie; ústavní a zákonná úprava voleb do Parlamentu, voleb prezidenta a voleb do krajských a obecních zastupitelstev; volební soudnictví; místní a krajské referendum.
 • 7. Moc zákonodárná; postavení Parlamentu České republiky v ústavním systému; český bikameralismus; vznik, zánik a obsah mandátu člena Parlamentu; ochrana mandátu – ústavní vymezení imunity; orgány Poslanecké sněmovny a Senátu; zákonná úprava jednání komor Parlamentu. Vyřizování petic a dalších podání občanů.
 • 8. Ústavodárný a zákonodárný proces; zákonodárná iniciativa; projednávání návrhů v obou komorách Parlamentu; suspenzivní veto prezidenta; zvláštní a zkrácené procedury projednávání návrhů zákonů; projednávání zákona o státním rozpočtu; vyhlašování zákonů
 • 9. Parlamentní kontrola vlády; vyjadřování důvěry a nedůvěry, interpelace, právo na informace, vyšetřovací komise, kreační funkce Parlamentu; vztah obou komor Parlamentu k ostatním ústavním orgánům; pravomoci komor Parlamentu v oblasti zahraniční a evropské agendy.
 • 10. Ústavní koncepce moci výkonné; jmenování a odvolávání vlády; odpovědnost vlády; činnost vlády a jejích poradních orgánů; působnost ministerstev a dalších ústředních správních úřadů; nařízení a usnesení vlády; státní zastupitelství.
 • 11. Prezident republiky; volba prezidenta; vznik a zánik mandátu prezidenta; výlučné a kontrasignační pravomoci prezidenta republiky; rozhodnutí prezidenta republiky; vztah prezidenta k dalším ústavním orgánům.
 • 12. Ústavní zakotvení České národní banky; pravomoci ČNB a její vztah k dalším ústavním orgánům; Nejvyšší kontrolní úřad; ústavní a zákonné vymezení působnosti NKÚ; vztah NKÚ k Parlamentu a dalším ústavním orgánům.
 • 13. Ústavní zakotvení územní samosprávy; samostatná a přenesená působnost obcí a krajů; orgány obcí a krajů; ústavní a zákonné vymezení místní a regionální normotvorba; ústavní limity zásahů státních orgánů do rozhodnutí orgánů obcí a krajů.
 • 14. Ústavní koncepce ochrany základních práv a svobod; ideová východiska a vývoj ústavní ochrany lidských práv; základní charakteristika Listiny základních práv a svobod; povaha základních a politických práv; práva hospodářská a sociální.
 • 15. Právo na soudní a jinou právní ochranu; ústavní a zákonné vymezení práva na spravedlivý proces; mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti práva na spravedlivý proces.
 • 16. Ústavní principy soudnictví; soustava soudů; vznik, obsah a zánik mandátu soudce; nezávislost a nestrannost soudní moci; rozhodování soudů; státní správa v soudnictví; limity soudcovské samosprávy; kárná odpovědnost soudců.
 • 17. Ústavní soudnictví; postavení, působnost pravomoc Ústavního soudu; vznik, obsah a zánik mandátu soudce Ústavního soudu; průběh řízení před Ústavním soudem; abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti; předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv.
 • 18. Další orgány ochrany práva v České republice; Veřejný ochránce práv; zákonná úprava výkonu advokacie, notářství a exekuční činnosti; Úřad pro ochranu osobních údajů; Finanční arbitr; rozhodci a rozhodčí soudy; mediace.
 • 19. Ústavní principy zajišťování bezpečnosti; ústavní zákon o bezpečnosti České republiky; mimořádné stavy; subjekty zajišťující bezpečnost státu; parlamentní kontrola ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek.
 • 20. Ústavní ochrana základních lidských práv; osobní svoboda; ochrana soukromí; zákaz nucených prací; svoboda svědomí a náboženského vyznání; zákonná úprava postavení církví a náboženských společností; ochrana vlastnictví; ústavní a zákonná úprava vyvlastnění a jiného omezení výkonu vlastnického práva
 • 21. Ústavní ochrana politických práv; svobodná soutěž politických stran; zákonná úprava činnosti a financování politických stran; shromažďovací a sdružovací právo; ústavní a zákonná úprava práva na informace; právo na odpor.
 • 22. Ústavní ochrana hospodářských, sociálních a kulturních práv; právo na vzdělání; koaliční svoboda a právo na stávku; právo na příznivé životní prostředí; práva národních a etnických menšin.
Literatura
  povinná literatura
 • WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 4. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-564-7
 • PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, 2. Díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-084-0
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Petr, Jan KYSELA, Jindřiška SYLLOVÁ, Jiří GEORGIEV a Štěpán PECHÁČEK. Parlament České republiky. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-95-3
 • LANGÁŠEK, Tomáš, Ivo POSPÍŠIL, Vojtěch ŠIMÍČEK a Eliška WAGNEROVÁ. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwe, 2012. 978-80-7357-750-6
 • PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, 1. Díl. Obecná státověda. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-053-6
Metody hodnocení
Ústní zkouška na základě zveřejněných zkouškových okruhů. Celková hodnota výsledku u ústní zkoušky tvoří 70 %. Hodnotu až 30 % má písemná seminární práce zpracovaná na některé ze zveřejněných témat, případně na téma konzultované s vyučuijícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.