d84429 Corporate Law II

CEVRO University
spring 2018
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Hana Boulová (lecturer)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives
“Vypracujte úplné znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným se zřízenou dozorčí radou, výslovně uvedenou možností vydání kmenových listů a připuštěním hlasování per rollam, v ostatním dle Vašeho plného uvážení. Seminární práci odevzdejte nejpozději do 30.4.2018 a to odesláním na email jakub.maur@vsci.cz."
Syllabus (in Czech)

 • 1. Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti)
  2. Veřejná obchodní společnost
  3. Komanditní společnost
  4. Společnost sručením omezeným
  5. Akciová společnost
  6. Družstvo
  7. Evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení
  8. Přeměny obchodních společností
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínky zápočtu stanoví vyučující semináře. Zpravidla se jedná o kombinaci zápočtového testu, docházky a plnění drobných úkolů vprůběhu semestru. Zkušební otázky odpovídají bodům 1 až 12osnovy předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2018/d84429