k146565 Právo občanské a obchodní pro veřejný sektor

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Jana Dohnalová (přednášející)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
JUDr. Valentina Nedělová (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh
Pá 13. 11. 9:30–13:50 Zasedačka 16/B, So 14. 11. 15:30–19:50 Učebna 218/B
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na výklad a pochopení základních institutů občanského práva hmotného, práva obchodního a též občanského práva procesního, a to se zvláštním zřetelem k potřebám veřejného sektoru. Výklad v rámci přednášek a seminářů bude proto orientován na ty instituty občanského a obchodního práva, které v sobě obsahují i veřejnoprávní přesah nebo mohou mít projevy do činnosti veřejných institucí. Dostatečná pozornost bude věnována i obecnému pochopení základních pojmů a obecných zásad, které jsou pro soukromé právo charakteristické.
Osnova
 • Témata přednášek (obecné zaměření):
 • • Úvod do soukromého práva, základní zásady, prameny
 • • Osoby a jejich právní statut
 • • Právní jednání, výklad právního jednání, osoby jednající za fyzické i právnické osoby
 • • Právní skutečnosti
 • • Věcná práva
 • • Rodinné právo
 • • Dědictví
 • • Relativní majetková práva
 • • Vybrané smluvní typy
 • • Postavení podnikatele v závazkových vztazích
 • • Obchodní korporace
 • • Veřejné zakázky
 • • Soudní soustava, justiční systém
 • • Řízení před soudem prvního stupně
 • • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • • Výkon rozhodnutí a exekuce.
 • • Alternativní metody řešení sporů
 • • Zvláštní řízení soudní
Literatura
  povinná literatura
 • KRUTÁK, L., KRUTÁKOVÁ, L.: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a příklady. Praha: Anag, 2013.
 • ONDREJOVÁ, D.: Průvodce uzavíráním smluv. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2014.
 • ČERNÁ, S., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. 1. až 3. Díl, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013.
  doporučená literatura
 • ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol.: Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.
 • ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J A kol.: Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Metody hodnocení
V předmětu se hodnotí seminární práce (20 %), průběžný test (20 %) a ústní zkouška (60 %). Blíže viz přiložená informace o hodnocení v tomto předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.