k82960 Umění a architektura v ČR; teorie a praxe

CEVRO Institut
zima 2009
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Ondřej Šefců (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurs Umění a architektura v České republice; teorie a praxe navazuje na předchozí ročník kursu Památky umění a architektury v ČR. Cílem je prohloubit vědomosti o vývoji architektury v ČR a s tím související vývoj umění a uměleckého řemesla a provázanost těchto disciplín do současné ochrany památkových objektů a předmětů. Část přednášek se týká návaznosti vývoje v Čechách na vývoj v Evropě (ve světě). Důraz je kladen na aplikací teoretických vědomostí do praxe. Jde zejména o slohové určení staveb a poznání jejich hodnot, možnosti přístupu k ochraně památek a jejich souborů a základy péče o stavby a jejich údržbu. Zaměření kursu doplňují i dvě odborné exkurze do terénů, spojené s výkladem.
Osnova
  • Předběžný program přednášek : 1. blok – pondělí 5.10. 2009 a. Románské památky Prahy – vývoj struktury osídlení raně středověké Prahy, podoba románských staveb, dochované významné stavby v Praze, Juditin most, neorománská architektura. b. Archeologie – základní pojmy, legislativa, archeologické naleziště, archeologický výzkum, datování, možnosti prezentace archeologických nálezů
    2. blok – pondělí 19.10.2009 a. Gotické památky Prahy – stavby vrcholné gotiky, založení Nového Města, stavitelství 14. století, Karlův most, významné stavby, opevnění Prahy, neogotické stavby b. Židovské město v Praze – založení a vývoj od středověku, synagógy, architektura, asanace ghetta, současnost – pilotní přednáška pro terénní exkurzi
    3. blok – pondělí 2.11.2009 Terénní exkurze – památková péče v praxi - Pražské židovské město – sraz na Kozím plácku v 15 00
    4. blok – pondělí 30.11.2009 a. Stavební umění pozdní gotiky v Praze – slohové znaky, významné stavby, umělecká výzdoba, sochařství pozdní gotiky. b. Erotika v umění I. – erotické prvky v umění od antiky až do středověku – kresba, malba, grafika, reliéfy, sochy, sen a fantazie, symbolika
    5. blok - 14.12.2009 a. Středověká nástěnná a tabulová malba – malířské postupy, kompozice, použití barev – Svatováclavská kaple na Hradě, desková malba – náměty a významná díla, ambit Emauzského opatství. b. Závěrečná exkurze – cyklus maleb v ambitu Emauzského opatství, Císařská kaple, kostel P. Marie a sv. Jeronýma – udílení zápočtu v refektáři kláštera za zpěvu vánočních koled
Metody hodnocení
Zápočet, podmínkou vydání je účast alespoň na jedné terénní exkurzi a 5 přednáškách. Způsob zakončení: Předložení písemného elaborátu, zaměřeného na vybrané téma dle dohody s lektorem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2009/k82960